Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

dinsdag 29 mei 2012

40% van priesters wil van celibaat af

Zit u er ook op te wachten dat het verplichte celibaat in de rooms-katholieke kerk wordt afgeschaft? Vandaag blijkt uit een peiling onder 135 geestelijken in Nederland dat bijna 40 procent vóór afschaffing van het heersende verbod op huwelijk en seks is. Hoe komen we er eigenlijk aan? Dit is door de kerkvaders zelf in het leven geroepen, zodat de geestelijken zich totaal aan God konden wijden, maar dat is niet meer van deze tijd. Ook de geestelijken moeten in het volle leven staan, om vandaar uit God te dienen. Wordt het niet eens tijd dat de geestelijke vrijheid werkelijkheid wordt. Dan kan ieder mens er zèlf voor kiezen, ook de geestelijken, al of niet een partner te zoeken en hem of haar met hart en ziel lief te hebben. Jezus had per slot van rekening toch ook zijn vriendin Maria Magdalena. Kom op meneer Ratzinger, vlak voor uw inwijding tot paus Benedictus XVI heeft u al eens aangegeven dat u niet uitsloot dat het celibaat ooit wordt afgeschaft. Dit is uw kans, evolueer mee en laat de zuivere Liefde hoogtij vieren!

Migratie van volkeren

Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel wil de procedure voor toelating van asielzoekers aanzienlijk versnellen en aanscherpen. De wereld telt 10,5 miljoen vluchtelingen. Minder dan 1% van hen krijgt de mogelijkheid zich te hervestigen. Zij die niet hervestigd worden, kwijnen weg in vluchtelingenkampen of worden uitgebuit in steden.
Door de eeuwen heen zijn er verschillende groepen mensen vanuit het buitenland naar o.a. Nederland verhuisd. Vanuit de geschiedenislessen herinner ik me een aantal voorvallen, dat met het verplaatsen van bevolkingsgroepen te maken heeft: de grote volksverhuizing in 400 na Christus; de Franse Hugenoten die naar Nederland kwamen om de godsdienstoorlog te ontvluchten; de Joden die zich in Antwerpen en Amsterdam vestigden, en rond de 2e Wereld oorlog naar de Verenigde Staten en Israël uitweken. Knil-soldaten uit Indonesië maakten de overtocht en vele Antillianen komen hier studeren dan wel werken. In de zestiger en zeventiger jaren kwamen er veel Marokkaanse en Turkse gastarbeiders in Noord Europa werken, hun familie kwam later over en van latere datum komen veel asielzoekers uit Afrika hun heil zoeken in de welvarende landen. Maar de stroom houdt niet op: Irakezen, Iraniërs en mensen uit Afghanistan ontvluchten om politieke redenen hun land. En onlangs las ik in de krant dat er voor het eerst in de geschiedenis in de Verenigde Staten meer dan 50% van de kinderen worden geboren uit niet blanke ouders.
Wat is het grote voordeel als zich zoveel volkeren over de hele wereld gaan verspreiden? In 1996 heeft Sonia Bos een lezing gegeven vanuit haar mystieke verbinding met de Waarheid van het Leven. Zij schouwt naar binnen om vanuit de Universele Bron in haar zelf, die door de jaren heen langzaam is opengegaan, wat sluiers op te lichten over de verstrooiing der volkeren in het Aquariustijdperk (2000 – 4000).
Sonia: “Heel veel exodussen van de volkeren hebben een basis die Mozes toen al aangaf: het volk wenst niet meer onderdrukt te worden. In feite ziet u steeds maar weer een herhaling van de uittocht van Mozes. Ongelooflijk veel bevolkingsgroepen schudden de overheersing van de farao af.
Ongelooflijk veel vrouwen worden nog steeds onderdrukt. Het is niet de goddelijke wens dat de ene helft van de mensheid de andere helft van de mensheid onderdrukt. Geestelijke vrijheid is een goddelijk erfrecht, de mens is gelijkwaardig. De uittocht van de mens gaat nog met gigantisch veel lijden gepaard. Zoekt niet elke asielzoeker, vluchteling op de één of andere wijze naar het beloofde land? Zoekt hij niet gewoon naar een stukje liefde, een stukje geluk, warmte, begrip, huisvesting, geborgenheid, acceptatie en een stukje hulp?”
Sonia beschrijft waarom wij die uittochten eigenlijk nodig hebben en gaat vervolgens over op het uiteenzetten van de bewustwordingsreis van de mens en hoe hij zijn lijdensweg kan doorbreken. Over de schepping die nog in wording is en de mens die behulpzaam zal zijn in het Beheer van de Evolutie en over het allesomvattende bewustzijn van de mens. En uiteraard beantwoordt ze vragen, o.a. over
-          heilige oorlogen (die in naam van de religie worden gevoerd)
-          het verschil in de rol van de man en de vrouw
-          de verstrooiing van het Joodse volk
-         het proces van individualisering en familiebanden die doorbroken worden
Ben je geïnteresseerd in meer informatie, lees dan Vluchtelingen, de verstrooiing der volkeren of kijk op de webshop. De zin en de bedoeling van de vluchtelingenstromen wordt hier duidelijk gemaakt vanuit een spirituele gezichtshoek.

zaterdag 19 mei 2012

De spirituele achtergronden van incest

We komen er niet onderuit. Met het opschonen van alle trauma’s, fraudes en andere onrechtmatigheden die in het aquariustijdperk de liefde in de weg staan, is het verschijnsel incest één van de pijnlijke onderwerpen dat het laatste jaar steeds weer voorpaginanieuws haalt. Was het eerst de roomskatholieke kerk waar de priesters decennialang kinderen verkrachtten of ontucht mee pleegden, daarna kwam een verzorger in een Amsterdams kinderdagverblijf in het nieuws, die het voor elkaar krijgt om meer dan 60 kindertjes aan te randen en het nog op film vast te leggen ook. En nu op 1 mei wordt bekendgemaakt dat kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen ‘schokkend vaker’ seksueel misbruikt worden dan jongeren die thuis wonen. Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn zelfs tienmaal vaker het slachtofer. En niet één keer, soms moeten ze deze brutaliteit jarenlang ondergaan.

Wat zit daar toch achter dat volwassenen, veelal ongestrafd, over de grenzen van kinderen kunnen gaan?

Sonia Bos heeft als mystica in 1997 van hogerhand het verzoek gekregen om over de spirituele achtergronden van incest een themadag te houden.

Meteen bij de inleiding al wil ze direct neerleggen, “dat slachtoffers van incest de gedachte en het gevoel ‘het geluk verloren te hebben’ al vele levens met zich meeslepen.  Het is als een trauma in hun akasha (persoonlijk archief van gebeurtenissen) aanwezig. Het zwaartepunt van de oorzaak van incest ligt dan ook niet bij de dader, maar in de diepste innerlijke hunkering van de mens om weer in heelheid te kunnen leven. Een oerheimwee naar de staat van geluk die de mens in de Bron kende. Het incarnatieproces is door de mens heel vaak als een proces van verwerping, verguizing ervaren; hij wilde de Bron helemaal niet verlaten. Was het een straf om te moéten incarneren? Hij moest leren bewust te worden dat hij een goddelijke vonk is, in de stof waarmaken een vonk Gods, de Geest, (liefde) te zijn. Door een verkeerde vertaalslag is er bij heel veel mensen een gevoel ingeslopen van schuld, onwaardigheid, afwijzing en verstoten te zijn, kortom een totale zelfafwijzing. Het is dit oertrauma dat incest oproept. Want de mens die zichzelf afwijst, zich niets waard voelt, begrenst zich niet. De eerste opdracht die de mens op zijn bewustwordingsweg dan ook mag aangaan, is het doorbreken van deze oertrauma’s van angst en verloren zijn.  Hij mag ‘nee’ leren zeggen tegen de ‘oppermacht’ om hem heen. Dan kun je met je bewustzijn het leven in de schepping naar zijn bestemming helpen brengen.

Onder de daders van incest vinden we veel mensen die zelf eeuwenlang onder dit probleem hebben gezucht en nu eindelijk zover zijn dat zij de oppermacht over de ander kunnen ervaren.  Op dit moment is incest een indringend aan de oppervlakte komend probleem, met als doel dat er spirituele hulp geboden moét gaan worden aan het diepe afwijzingspatroon dat bij een groot aantal mensen is ingeboren en al bestaat vanaf de oerknal.”

Wat kun je nog meer lezen in de reader of op CD’s beluisteren van deze themadag? Via verschillende meditaties worden hercreaties gegeven ten behoeve van genezing van het oertrauma en het onderdrukken van de vrouw door de man en het doorbreken van de macht van de ene mens over de andere. Daarnaast geeft Sonia uitleg op vele vragen uit het publiek zoals:
-          Waarom misbruiken mannen jongens?
-          Hoe zit het met de moeder die toekijkt, niets doet of het kind daarin afwijst?
-          Waarom misbruiken sommige moeders hun kinderen?
-          Kan een moeder die incest heeft ondergaan, dat overbrengen op haar dochters?
-          Hoe bouw je een nieuw levenspatroon op?
-          Hoe kan ik op een nieuwe manier contact krijgen met mijn dochters?
-          Wat is de functie van incestproblematiek bij zeer jonge kinderen?
-        Wat zou, behalve dat je aan jezelf werkt, kunnen helpen in je houding naar de dader toe?
-     Kun je over de grens van dood en leven heen de betrokkenen of de dader van incestproblematiek transformatie aanreiken?

Voor slechts een paar euro kun je de reader (€ 5,80) De spirituele achtergronden van incest op papier kopen, de reader downloaden (€ 4,00), of de vier CD’s (€ 15,--) aanschaffen. Ik hoop oprecht dat er vele slachtoffers en daders de bewustwordingsweg kunnen aangaan, zodat heling kan plaatsvinden. Want dat er een eind moet komen aan zoveel ellende zal diep in zijn hart ieder mens met me eens zijn. Te bestellen via de webshop van www.soniabos.nl.

NB: Op 31/5 meldt de krant nav de Amsterdamse zaak, dat de politie wereldwijd 508 onderzoeken verricht naar het kinderpornonetwerk. Er zijn inmiddels 33 arrestaties verricht in 6 landen. De dossiers zijn overgedragen aan de politie in nog eens 52 landen.

vrijdag 11 mei 2012

Obama spreekt zich uit vóór het homohuwelijk

De machtigste man ter wereld, de president van de Verenigde Staten, Barack Obama verklaart op 9 mei dat homoseksuelen het recht hebben om van elkaar te houden en met elkaar te trouwen. Vanuit zijn christelijke geloof laat hij weten: ‘Ten principale gaat het erom dat we niet alleen moeten denken aan Christus die zich voor ons opofferde, maar het is ook de Gouden Regel – behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wilt worden’. Hij wordt op internet afgebeeld, zittend op de rug van de ‘eenhoorn van gelijkheid’, waarbij uit zijn handen alle kleuren van de regenboog schieten. En dat terwijl de kiezers in de staat North Carolina juist deze week voor een verbod op het homohuwelijk hebben gestemd. Maar er zijn ook al 10 staten, plus Washington DC waar het homohuwelijk inmiddels is toegestaan.
In de aquariusmystiek wordt bij het mediteren gebruik gemaakt van universele symbolen om te werken met de scheppingskracht. Eén daarvan is de Witte Eenhoorn, een transmutatiesymbool waarmee je de kracht van de Almacht oproept, de 7edimensie in het bewustzijn van de Universele Christus. Transmuteren wil zeggen: het hercreëren, ombuigen van een negatieve situatie naar een positieve situatie, naar de oorspronkelijke bedoeling van het leven.
Op 1 april heb ik in het artikel over De mens gaat opstaan in het Aquariustijdperk al even aandacht besteed aan de homoseksuele mens. Graag geef ik nog een toelichting op het boek dat mystica Sonia Bos heeft geschreven over Het kosmisch perspectief van de mens; Man, vrouw, homoseksualiteit en maatschappij.
Achterflap: In het boek is een drieluik van lezingen samengebracht, waarin eerst wordt ingegaan op de specifieke rol van de man en van de vrouw in de schepping, gevolgd door de specifieke rol van de homoseksuele mens. Verklaard wordt waarom in onze wereld van dualiteit de man en de vrouw een eigen taak hebben gekregen en hoe de yangkracht van de man en de yinkracht van de vrouw in de afgelopen tijdperken heeft doorgewerkt. Met de komst van het aquariustijdperk (ongeveer vanaf het jaar 2000) verandert de wereld en het bewustzijn van de mensheid in een hoog tempo. Daardoor veranderen niet alleen de man en de vrouw, maar ook hun relatie, die naar gelijkwaardigheid toegroeit. De verschillen tussen man en vrouw worden kleiner, maar zij behouden een eigen, verdiepte taak die nader wordt toegelicht.
In de derde lezing geeft Sonia aan dat oerheimwee naar de Bron als de oorzaak kan worden gezien van homoseksualiteit. “Een deel van het menselijk leven verzette zich om in de dualiteit te moeten leven met de daarbij behorende (Dory: verminderde) staat van bewustzijn. Dit verzet brengt ook oerwoede met zich mee. Zo ontstonden er drie categorieën mensen: man, vrouw en de homoseksuele mens. De homoseksuele mens wordt gezien als een voortrekker op weg terug naar de Bron. (Dory: in de herkenning dat wij mensen een godsvonk zijn, die vanuit Liefde en Eenheid mogen werken met onze scheppingskracht om de nieuwe aarde neer te zetten) Het oerheimwee wordt als zeer functioneel gezien en juist in deze tijd wakker gekieteld door de Schepper en extra gestimuleerd. Zij zullen het leven extra ondersteunen in zijn teruggang naar de Bron.”
De uittocht der homoseksuelen is begonnen, schrijft Sonia in 1997. “Een heel leger wordt paraat gemaakt. De fase van agressie brengt dàt naar beneden wat afgebroken moet worden. Wij gaan van een oude maatschappij naar een nieuwe maatschappij. Wij gaan naar een leven van liefde en gelijkwaardigheid en in dit gebeuren is agressie de moter om af te breken en verzet de motor om dat wat verworden is een halt toe te roepen. Hierin speelt de homoseksuele mens dus een belangrijke rol.” Verder zet Sonia de verschillende niveaus van bewustzijn van de homoseksuele mens uiteen en geeft zij antwoord op vragen als:
-          Is de mens, die nu homoseksueel is, door alle levens heen homoseksueel geweest?
-          Is die keuze aan het begin heel absoluut geweest of zijn er gradaties in vast te stellen?
-          Waar heeft biseksualiteit mee te maken?
-          U vertelde dat veel homoseksuele mensen last hebben van oerwoede. Er zijn ook veel mensen die heel heftig op homoseksualiteit reageren, wat ook wel een soort oerwoede lijkt. Kunt u daar meer over vertellen?
-         Accepteert de heteroseksueel de dualiteit? Hij is per slot van rekening ook van de Bron weggeraakt.
-         De coming-out is vaak een moeilijk proces voor de jonge homoseksuele mens, en zeker in de puberteit. Kunt u daar iets over vertellen met het oog op het veranderen van de wereld?
Te bestellen via de website van Sonia Bos.

zaterdag 5 mei 2012

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren? Deel 1

Vanaf nu zal ik nog meer vanuit mijn innerlijke leiding deze blog vormgeven, omdat me dat onlangs gevraagd is in een meditatie. Vannacht had ik een droom, waarin ik zag dat een groep mensen door een spotlight werd belicht. Wat me brengt tot onderstaand onderwerp. (In de tijd dat ik gezegden en spreuken verzamelde, heb ik ooit eens het volgende opgeschreven: Talmud: Als je je dromen verwaarloost, kan je net zo goed je post ongeopend wegbergen.)

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren?
Al zoekende in de beschikbare boeken, cahiers, readers heb ik een aantal uitspraken van Sonia Bos hierover verzameld in volgorde van tijd:

De uitverkorenen
Een vraag uit het publiek tijdens haar lezing over Esoterish Besef: "In het weten dat het Koninkrijk Gods eenieder toebehoort, ontgaat mij de betekenis van de zin: Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren.

Eenieder is geroepen
Sonia: Eenieder is geroepen. De kosmische roep vanuit de sferen is oneindig, eeuwig en voortdurend. De roep gaat aan niemand voorbij, ook niet aan het kleinste wezen van de schepping. Alles is geroepen terug te keren naar de Bron. Echter, weinigen zijn uitverkoren, want weinig mensen geven gehoor aan deze oproep. Weinig mensen zijn in staat deze oproep in het aardse leven te beantwoorden. Hierin komt echter een kentering. Velen zijn geroepen en velen zullen nu uitverkoren zijn. Want met de verheffing van de aarde, het zonnestelsel, enzovoort zal de verheffing van de mens komen. De aarde kan niet meer ondergaan in negativiteit.

Velen zijn uitverkoren. Allen zullen meegenomen worden door de verheffing die door hard werken van de weinigen teweeggebracht is. Want de weinigen die uitverkoren waren, die zichzelf waardig hebben geacht de lichtweg te mogen gaan, hebben de kentering van de aarde bevochten. Zij hebben het bewustzijn rijp gemaakt, via het collectief onderbewustzijn, om de allerhoogste sferen van de schepping, het Zijn, voor eenieder toegankelijk te maken.

Zoekt en gij zult vinden, klopt en gij zult worden opengedaan. De mensheid heeft zelf de deur op een kier gezet door de deur naar het licht open te doen. Het immense witte licht dat nu door de geopende deur komt, is zo stralend dat de duisternis wijken moet en eenieder uitverkoren zal zijn, zijns ondanks! Menslief, durf omwille van de mensheid in het licht te staan. Wees niet bang verguisd te worden.

Ga in de stralende ster staan. Vang het licht van de Morgenster op, die het licht van de allerhoogste lichtgebieden tot u transformeert. Laat uw zevenvoudige ster stralen in dit licht. Zij die huilen, zullen liefdevol gaan glimlachen. Zij die u beschimpen en bespotten, zullen zacht en mild worden. Want de Morgenster is Liefde en de uitstraling van het Licht is de Liefde. Waar liefde is, kan geen haat en agressie zijn. Wanneer wij in het immense witte licht durven te staan en ons licht niet meer onder de korenmaat houden en we de euvele moed hebben Gods discipel te durven zijn, dan zal de ster eindeloos ver uitstralen. De transformatie van het hele aardse leven zal dan een feit zijn. De oproep is voor iedereen, maar voor de discipelen in het bijzonder, om juist nu er nog weinig mensen het licht dragen, in het licht te gaan staan. Schaam u niet uzelf de waarde toegekend te hebben een stukje God te zijn. Dit gebeurt niet vanuit het ego, maar vanuit de werkelijke belichting, vanuit het bewustzijn, vanuit de ontvangenis, vanuit de liefde, het mededogen. Zo zult u via uw zusterschap de broederschap op aarde teweegbrengen. Zo zult u de geest Gods, het bewustzijn Gods, door de liefde heen in het aardse leven laten zijn om het te transformeren.

Eenieder is uitverkoren
Mijn broeders, durf te zijn wie u bent, een incarnatie Gods op aarde. U mag het licht dragen.
Durf in het licht te gaan staan om Gods aanschijn over de aarde te brengen en het totale leven te verlichten. Opdat in dit tijdperk eenieder uitverkoren zal zijn en met het afsluiten van het vissentijdperk deze zin uit de bijbel mag transcenderen. AUM."Het goddelijke bewustzijn als draagkracht

Opnieuw de zee door!
"De poort van de Bron is wagenwijd opengezet. Dat moet wel, want elk mens wordt nu immers geroepen. In het vissentijdperk had slechts die enkele, al heel bewuste mens, toegang tot de Bron. Die mens was toen bijzonder, maar nu is iedereen uitverkoren! De aquariusevolutie is er namelijk op gericht de mens via de liefde de eenheid aan te reiken.
De directe weg via liefde naar eenheid is gebouwd. De voorhoede van de mensheid heeft ‘de weg door de zee’ opengelegd. De werkers zijn bezig om de wanden van deze weg te stutten. Dit keer sluit de zee zich namelijk niet meer. De mens heeft de weg door de zee gebaand en houdt die ook zelf open. Aan het einde van de weg ligt de Bron, het Utopia, de eindbestemming van de evolutie van de mens. De poort naar het Utopia, de poort van de Bron, is wagenwijd opengezet. Elk mens wordt van binnenuit geroepen en elk mens kan naar binnengaan."

Boek: De genezer in het aquariustijdperk (uit: Hoger genezen; ontvangen 1995)
De Bron van Leven: voor eenieder toegankelijk
"In de tijd dat we alleen maar tot een lagere vorm van genezen in staat waren, konden we slechts dromen van een verbinding met de innerlijke Bron. Maar de Bron is nu voor de mens toegankelijk geworden: het scherm tussen het lager en het hoger zijn van de schepping is weggetrokken. Dat betekent dat elke mens die de schepping in zichzelf aanroept, niet slechts haar lager zijn kan bereiken, maar ook haar hoger zijn.
De Sofia gaat stromen
Ieder mens wordt geroepen. Bij eenieder is het scherm tot de innerlijke Bron weggetrokken. De goddelijke mystiek, de Sofia, mag nu gaan stromen. Met andere woorden: wanneer wij via ons hogere zelf naar binnen keren, komt de goddelijke wijsheid uit de Bron naar ons toe.
Niemand is uitverkoren
Zo kan elk mens, hoe eenvoudig hij qua bewustzijn ook nog mag zijn, toch van binnenuit de Bron van Leven aanroepen, zich ermee verbinden en van daaruit leiding krijgen. Niemand is uitverkoren. Ieder mens die vanuit een diepe keuze zich via zijn hogere zelf, via de Universele Christus in hem, op de Bron van Leven richt, wordt toegelaten. Wanneer u dat realiseert, zal de Bron in u vrijelijk kunnen stromen. U zult dan niet alleen een spiritueel genezer kunnen zijn, maar ook een universeel genezer of zelfs een universeel inwijder van het leven."

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren? deel 2


Cahier 01 - De opgaande lijn van de evolutie (ontvangen 1997)
Elk mens wordt een universele christus
"Uiteindelijk zal de hele mensheid een christus zijn, gevoed door de Universele Christus. Groeiend in zijn christusbewustzijn kan elk mens een universele christus zijn. In de aquariusmystiek gaan we er vanuit dat de mens de Messias niet buiten zichzelf hoeft te verwachten, maar dat hij Hem in zichzelf mag verlevendigen. De christusgeboorte vindt plaats in de mens en is voor ieder mens weggelegd. Van binnenuit wordt deze mens dan in het Plan van de Schepping binnengeleid.
Werken met de christuskracht
Elk mens wordt uiteindelijk een deelnemer in de Universele Wereldregering. Door het meesterschap dat hij stapje voor stapje verwerft, kan hij een christus, een avatar, gelijk worden. Vele avatars zullen dan ook in de Loge van de Universele Christus werkzaam zijn en gezamenlijk de wereld leiden. Uiteindelijk zal daar de hele mensheid terechtkomen. Want alleen door deze poort kan de mens zijn Utopia binnengaan.
Elk mens is geroepen, geen één mens is uitverkoren. Slechts de mens die het menszijn heeft overstegen, de goddelijke evolutie heeft overstegen en de logosevolutie is binnengegaan, krijgt de vermogens om als een christus in de materie te gaan dienen.
Voorlopig wordt elk mens geroepen om het christusbewustzijn in zichzelf te gaan ontwikkelen; om van binnenuit de impulsen van de Universele Christus te ontvangen en van daaruit het leven als een christus tegemoet te gaan. Dan zullen we zicht krijgen op een veel betere toekomst, een paradijs op aarde, zoals zovelen hopen. Dan ontstaat er een heel andere samenleving, waarin elk mens gelijk is en niemand zich nog geroepen voelt om zijn medemens te knechten.
Het onderscheid: valse profeten en christussen
Zoals de farao zich Christus of God waande en de mensen knechtte, zo zullen er ook valse profeten en valse christussen opstaan, die alleen zichzelf willen dienen. Zij hebben de Christus wel al in zichzelf herkend, maar maken Deze nog ondergeschikt aan zichzelf. Elk mens die in diep respect voor het leven staat, zal nooit de Christus in hemzelf ondergeschikt maken aan het ego. Juist daar, op de drempel van het binnengaan van de Bron, ligt de laatste valkuil voor de mens, wanneer hij roept: ‘Ik ben de Christus’.
Vele valse christussen zijn geroepen om het onderscheid in de liefde aan de mens te brengen. Ik zal binnenkort een lezing geven, getiteld Liefde en onderscheid, om juist ook dit gebeuren aan de kaak te stellen. Want het is ongelooflijk belangrijk om onderscheid in jezelf te verwerven hoe vanuit de liefde naar de wereld toe te gaan; om te ontdekken wat zuivere en wat egogedreven impulsen zijn; welke impulsen naar een steeds grotere heelheid en welke naar grootheidswaanzin, psychose en verdere geestelijke gestoordheden leiden."

Reader D48 - Meesterschap in de nieuwe tijd (ontvangen 1998)
De mens als hulpschepper
"Het aquariustijdperk is bedoeld om de christusvlam in de mens volledig te openen, het hartchakra van de schepping. Dit betekent dat er nog communicatie gaat ontstaan via het thymuschakra, het keelchakra, het epifysechakra, het hypofysechakra, het kruinchakra, het transformatiechakra en het transmutatiechakra – via alle dertien chakra’s van de schepping. We zijn nu pas het vierde chakra van de schepping aan het ingaan. Uiteindelijk zullen we totaal meesterschap over de schepping hebben in alle chakra’s van de Schepper. Dus de spiralen van meesterschap zullen nog regelmatig worden opgewaardeerd; er zal regelmatig nog in gepreciseerd worden wat het allemaal inhoudt. We zijn nu pas zover dat we mogen aangeven dat het openligt voor de mens en dat is al heel moeilijk om te kunnen blijven volgen en de draad niet kwijt te raken.
De mens wordt een hulpschepper
Meesterschap over uw persoonlijkheid reikt altijd naar meesterschap wat u meer bent dan uw persoonlijkheid. Dan ontmoet u alles van de schepping. Dan bereikt u meesterschap over het lagere zijn van de schepping, de materie, meesterschap over het hogere zijn van de schepping, de ziel, en meesterschap over het hoogste zijn van de schepping, de Geest. Steeds meer scheppingskracht wordt in uw wezen ingebed, steeds krachtiger wordt uw uitstraling. De mens kan een hulpschepper worden. Alles ligt in hem en wordt vrijgegeven in hem. De weg van inwijding is een eerlijke weg; er zijn geen uitverkorenen. Slechts door hard werken, door discipline en uiteindelijk door een totale overgave komt de  mens verder op deze weg."

De openbaringen zijn begonnen
"Het nieuwe van dit tijdperk is dat de sluis is opengezet. Met het inzetten van het aquariustijdperk is de mens een evolutiestap verdergegaan. Hij wordt nu geroepen een discipel te zijn; een discipel van de eigen diepste innerlijke liefde, de christuskracht. Dit doet hij door naar binnen te keren, heel diep in zichzelf de immense liefde levend te maken en uit te stralen vanuit zijn wezen naar buiten toe. Op deze wijze zal de mens de Christus gaan openbaren. Hij kan inkeren in zichzelf en daar de Bron van Leven, de Schepper en de Christus ontmoeten en van daaruit uitstralen de wereld in.
Dit lijkt een grote omwenteling in het denken van de mens, maar het is hem absoluut niet wezensvreemd. Dit past ook binnen elke religie, binnen elke stroming. Het is zeker niet tegenstrijdig daaraan. Het zegt slechts dat diep in het wezen van de mens het leven, de Christus en de Schepper besloten liggen. Elk mens mag – nu de openbaringen begonnen zijn – de Christus openbaren. Hij kan inkeren in zichzelf, de scheppingskracht vinden en dan aan bijvoorbeeld een moeilijke situatie in zijn leven denken. Dan stroomt de scheppingskracht daarnaar toe en zal deze situatie tot een oplossing komen.
De mens als instrument
Wat is er dus veranderd? De Christus en de Schepper zijn werkzaam geworden via het hart van de mens. Elk mens is uitverkoren. Elk mens – niemand uitgezonderd – heeft dit levensanker in zich en kan de immense energie richten op alles wat niet deugt, wat ziek en ellendig is.
Alles wat voorheen aan mystiek aan het leven is vrijgegeven, geldt nog steeds. De Christus is gestorven voor onze zonde betekent in nieuwe termen dat Hij het karma voor ons gedragen en geneutraliseerd heeft. Dus alle ellende die wij veroorzaakten, werd geneutraliseerd door de kracht van de Christus. Als u ziet hoeveel ellende er in de wereld is, is het fantastisch dat u nu kunt zeggen: “Christus in mijzelf, mijn innerlijke geliefde, ik haal u op, want mijn moeder lijdt verschrikkelijk en mijn vader is aan het sterven.” U kunt dus naar de christuskracht in uzelf gaan en deze situatie helemaal inbedden in de liefde en vragen of al het lijden hierin verzacht kan worden.
De Christus is dus nog steeds voor onze zonde gestorven, alleen wij – en dat is het nieuwe – zijn instrumenten geworden om Zijn kracht te richten."