Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

zaterdag 5 mei 2012

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren? Deel 1

Vanaf nu zal ik nog meer vanuit mijn innerlijke leiding deze blog vormgeven, omdat me dat onlangs gevraagd is in een meditatie. Vannacht had ik een droom, waarin ik zag dat een groep mensen door een spotlight werd belicht. Wat me brengt tot onderstaand onderwerp. (In de tijd dat ik gezegden en spreuken verzamelde, heb ik ooit eens het volgende opgeschreven: Talmud: Als je je dromen verwaarloost, kan je net zo goed je post ongeopend wegbergen.)

Zijn er velen geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren?
Al zoekende in de beschikbare boeken, cahiers, readers heb ik een aantal uitspraken van Sonia Bos hierover verzameld in volgorde van tijd:

De uitverkorenen
Een vraag uit het publiek tijdens haar lezing over Esoterish Besef: "In het weten dat het Koninkrijk Gods eenieder toebehoort, ontgaat mij de betekenis van de zin: Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren.

Eenieder is geroepen
Sonia: Eenieder is geroepen. De kosmische roep vanuit de sferen is oneindig, eeuwig en voortdurend. De roep gaat aan niemand voorbij, ook niet aan het kleinste wezen van de schepping. Alles is geroepen terug te keren naar de Bron. Echter, weinigen zijn uitverkoren, want weinig mensen geven gehoor aan deze oproep. Weinig mensen zijn in staat deze oproep in het aardse leven te beantwoorden. Hierin komt echter een kentering. Velen zijn geroepen en velen zullen nu uitverkoren zijn. Want met de verheffing van de aarde, het zonnestelsel, enzovoort zal de verheffing van de mens komen. De aarde kan niet meer ondergaan in negativiteit.

Velen zijn uitverkoren. Allen zullen meegenomen worden door de verheffing die door hard werken van de weinigen teweeggebracht is. Want de weinigen die uitverkoren waren, die zichzelf waardig hebben geacht de lichtweg te mogen gaan, hebben de kentering van de aarde bevochten. Zij hebben het bewustzijn rijp gemaakt, via het collectief onderbewustzijn, om de allerhoogste sferen van de schepping, het Zijn, voor eenieder toegankelijk te maken.

Zoekt en gij zult vinden, klopt en gij zult worden opengedaan. De mensheid heeft zelf de deur op een kier gezet door de deur naar het licht open te doen. Het immense witte licht dat nu door de geopende deur komt, is zo stralend dat de duisternis wijken moet en eenieder uitverkoren zal zijn, zijns ondanks! Menslief, durf omwille van de mensheid in het licht te staan. Wees niet bang verguisd te worden.

Ga in de stralende ster staan. Vang het licht van de Morgenster op, die het licht van de allerhoogste lichtgebieden tot u transformeert. Laat uw zevenvoudige ster stralen in dit licht. Zij die huilen, zullen liefdevol gaan glimlachen. Zij die u beschimpen en bespotten, zullen zacht en mild worden. Want de Morgenster is Liefde en de uitstraling van het Licht is de Liefde. Waar liefde is, kan geen haat en agressie zijn. Wanneer wij in het immense witte licht durven te staan en ons licht niet meer onder de korenmaat houden en we de euvele moed hebben Gods discipel te durven zijn, dan zal de ster eindeloos ver uitstralen. De transformatie van het hele aardse leven zal dan een feit zijn. De oproep is voor iedereen, maar voor de discipelen in het bijzonder, om juist nu er nog weinig mensen het licht dragen, in het licht te gaan staan. Schaam u niet uzelf de waarde toegekend te hebben een stukje God te zijn. Dit gebeurt niet vanuit het ego, maar vanuit de werkelijke belichting, vanuit het bewustzijn, vanuit de ontvangenis, vanuit de liefde, het mededogen. Zo zult u via uw zusterschap de broederschap op aarde teweegbrengen. Zo zult u de geest Gods, het bewustzijn Gods, door de liefde heen in het aardse leven laten zijn om het te transformeren.

Eenieder is uitverkoren
Mijn broeders, durf te zijn wie u bent, een incarnatie Gods op aarde. U mag het licht dragen.
Durf in het licht te gaan staan om Gods aanschijn over de aarde te brengen en het totale leven te verlichten. Opdat in dit tijdperk eenieder uitverkoren zal zijn en met het afsluiten van het vissentijdperk deze zin uit de bijbel mag transcenderen. AUM."Het goddelijke bewustzijn als draagkracht

Opnieuw de zee door!
"De poort van de Bron is wagenwijd opengezet. Dat moet wel, want elk mens wordt nu immers geroepen. In het vissentijdperk had slechts die enkele, al heel bewuste mens, toegang tot de Bron. Die mens was toen bijzonder, maar nu is iedereen uitverkoren! De aquariusevolutie is er namelijk op gericht de mens via de liefde de eenheid aan te reiken.
De directe weg via liefde naar eenheid is gebouwd. De voorhoede van de mensheid heeft ‘de weg door de zee’ opengelegd. De werkers zijn bezig om de wanden van deze weg te stutten. Dit keer sluit de zee zich namelijk niet meer. De mens heeft de weg door de zee gebaand en houdt die ook zelf open. Aan het einde van de weg ligt de Bron, het Utopia, de eindbestemming van de evolutie van de mens. De poort naar het Utopia, de poort van de Bron, is wagenwijd opengezet. Elk mens wordt van binnenuit geroepen en elk mens kan naar binnengaan."

Boek: De genezer in het aquariustijdperk (uit: Hoger genezen; ontvangen 1995)
De Bron van Leven: voor eenieder toegankelijk
"In de tijd dat we alleen maar tot een lagere vorm van genezen in staat waren, konden we slechts dromen van een verbinding met de innerlijke Bron. Maar de Bron is nu voor de mens toegankelijk geworden: het scherm tussen het lager en het hoger zijn van de schepping is weggetrokken. Dat betekent dat elke mens die de schepping in zichzelf aanroept, niet slechts haar lager zijn kan bereiken, maar ook haar hoger zijn.
De Sofia gaat stromen
Ieder mens wordt geroepen. Bij eenieder is het scherm tot de innerlijke Bron weggetrokken. De goddelijke mystiek, de Sofia, mag nu gaan stromen. Met andere woorden: wanneer wij via ons hogere zelf naar binnen keren, komt de goddelijke wijsheid uit de Bron naar ons toe.
Niemand is uitverkoren
Zo kan elk mens, hoe eenvoudig hij qua bewustzijn ook nog mag zijn, toch van binnenuit de Bron van Leven aanroepen, zich ermee verbinden en van daaruit leiding krijgen. Niemand is uitverkoren. Ieder mens die vanuit een diepe keuze zich via zijn hogere zelf, via de Universele Christus in hem, op de Bron van Leven richt, wordt toegelaten. Wanneer u dat realiseert, zal de Bron in u vrijelijk kunnen stromen. U zult dan niet alleen een spiritueel genezer kunnen zijn, maar ook een universeel genezer of zelfs een universeel inwijder van het leven."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten