Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

vrijdag 27 april 2012

Schaarste of overvloed?

Er is onrust in de wereld. Landen als de Verenigde Staten, en dichter bij huis o.a. Griekenland, Spanje, Italië, Portugal verkeren in financiële nood. Op 16 februari lees ik in de krant dat Nederland opnieuw in een recessie is beland. De werkeloosheid neemt ook in Nederland toe, en daarmee de onzekerheid over de financiële positie en de onrust op de woningmarkt. Op 26 april doorbreekt een unieke politieke coalitie in Nederland de ontstane verlamming onder de regerings-gedoogpartners en zal er voor € 12,3 miljard bezuinigd moeten gaan worden op de begroting van 2013, volgens Europese maatstaven. Met alle overvloed die wij in het westen ervaren, is er toch ook een schaarste.

Sonia: “Sommige mensen/gezinnen hebben zich zelfs zo laten meesleuren door de grote bestedingswedloop dat zij schulden hebben gemaakt. Helaas is dit in een periode van economische recessie niet overal direct op te lossen. De huizen verkopen niet snel, banen zijn wat moeilijker te krijgen, de bijstand is streng geworden, het sociale vangnet is zwakker geworden, enzovoort. Ik tracht hier niet het doemdenken te voeden. Ik probeer hiermee slechts duidelijk te maken dat, ondanks dat er nog steeds een grote overvloed is, wij in een vicieuze cirkel terechtgekomen zijn waarin wij ons materieel gezien steeds armer beginnen te voelen. Door onze overconsumptie hebben wij ons langzaam maar zeker arm gemaakt! Natuurlijk zijn er ook mensen die naar westerse begrippen gewoon arm zijn. Ik besef dat het voorgaande eigenlijk nog verder uitgebalanceerd zou moeten worden, maar dat zou me te ver afvoeren van de kern van mijn betoog. Ik wil hier namelijk duidelijk maken waar het huidige gevoel van schaarste ons naartoe wil brengen. Nederland is in de greep van de angst voor schaarste. Ja, er moet bezuinigd worden, maar de wijze waarop is onderhevig aan discussie. En terecht, want waar angst voor schaarste heerst, kan overvloed niet zijn!

Dit is dus een goed moment om de nieuwe aquariuswetten van overvloed naar buiten te brengen, zodat opnieuw overwogen kan worden waar de prioriteiten in ons leven komen te liggen. Het is tijd om onze keuzes aan te scherpen, niet uit angst voor schaarste maar uit liefde voor onszelf en het leven!

Wij worden opgeroepen om meer te gaan leven in verbinding met onze geest om daar onze scheppende vermogens te vinden en de daaruit voortvloeiende nieuwe wegen te gaan bewandelen.”

Voor de wetten van overvloed zie het artikel van Sonia Bos op haar website: Schaarste of overvloed.

woensdag 11 april 2012

Pasen 2012, deel I - Lang leve de ziel


De Volkskrant geeft in Het vervolg op 7 april een special uit: Lang leve de ziel. Dit in aanloop naar de discussie tussen Dick Swaab, Bert Keizer en Marc Slors die tijdens de Nacht van de Filosofie op 13 april in Amsterdam wordt gehouden over de vraag of de mens een bezield dan wel onbezield wezen is.

Ha eindelijk, denk ik. Zou er wat meer samenhang komen tussen de verschillende denkbeelden van wetenschappers en filosofen? Al deze “denkers” hebben allemaal een stukje van de puzzel in handen. Als je met een aantal mensen om een waterdruppel gaat staan, waar de zon op schijnt, dan zullen zij allemaal een andere kleur van de regenboog zien, ze nemen iets anders waar en toch hebben ze allemaal gelijk, terwijl ze dezelfde druppel bekijken, vanuit een andere lichtinval.

Als mystica beschikte Sonia Bos niet over al deze wetenschappelijke kennis. Maar ze heeft door het ontsluiten van haar hart en 13 bewustzijngsgebieden wel toegang gekregen tot de Sofia, de universele wijsheid. (Bewustzijn komt vanuit het hart. Beelden van Jezus laten vaak zien dat zijn hand naar zijn hart wijst (de Liefde)).

Zodoende kon zij putten uit het plan van de schepping en de akasha’s, de archieven van persoonlijkheid, ziel en geest en daarmee de levensplannen. Sonia Bos beantwoordde tijdens haar lezingen en themadagen altijd vragen uit het publiek. Het kwam regelmatig voor dat ze vroeg of ze even in de akasha van de desbetreffende persoon mocht kijken, om te zien wat er speelde.

Om een en ander misschien wat te verduidelijken, zal ik aan de hand van de aquariusmystiek wat gebruikte termen in de krant toelichten:

Hoe kijkt de aquariusmystiek naar de ziel? “De ziel is de eeuwige kern in de mens, waarin de informatie van alle voorgaande levens ligt opgeslagen. De ziel is tevens de behoedster van de mens, die hem zijn kosmische informatie aanreikt. Zij is opgenomen in het hogere zelf.”

Als je ervan uitgaat dat de mens bestaat uit een persoonlijkheid (lagere zelf), ziel (hogere zelf) en geest (hoogste zelf), verbonden met de Geest, dan kan je de persoonlijkheid zien als de acteur, de ziel is dan de waarnemer, de regisseur, aangestuurd vanuit de geest / Geest. Zoals je soms tegen jezelf kunt zeggen: “Dat heb je goed gedaan”, of “Zo gaan we dat niet aanpakken”.

Tot voor kort waren er voor de mens slechts 7 chakra’s beschikbaar, de verbindingspoorten tussen lichaam en geest, energieknooppunten die zorgdragen voor de transformatie van kosmische energie. Het bijzondere van deze tijd is dat met de komst van het Aquariustijdperk (2000 – 4000) de mens de beschikking krijgt over 13 chakra’s, een verhoogd bewustzijn, ons engelenbewustzijn. Dit impliceert dat de mens / de mensheid / het leven zich meer en meer bewust wordt van het verbonden zijn met zijn hogere, goddelijke afkomst. Waar is die ziel dan te vinden? In iedere chakra bevindt zich de drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en geest. De persoonlijkheid, ziel en geest zijn dan ook met elkaar vervlochten.

Geluk: En wanneer kan je dan van geluk spreken? De spiraal van geluk keert zich in het aquariustijdperk om van materie naar Geest. Geluk is dan het gevoel dat je beleeft als je even helemaal heel bent, je verbonden voelend met al je 13 chakra’s, de verbindingspoorten tussen lichaam, ziel en geest, je bewustzijnsgebieden.

Hoe zit dat nou met die vrije wil? De mens heeft een vrije wil gekregen om daarmee keuzes te kunnen maken. Laten we eens gaan kijken wat de Aquariusmystiek daarover te vertellen heeft: In het artikel Samenspel tussen mens en Schepper wordt er gezegd: Het samenspel tussen mens en Schepper luistert nauw, waarin de mens - ondanks zijn vrije wil - uiteindelijk toch de wetten van de natuur (Schepper) moet volgen.” In het artikel Het derde immuunsysteem van de mens staat: “Wanneer de kosmische mens de inwijdingsweg volledig heeft doorlopen, heeft deze zijn menszijn tot volmaaktheid gebracht. Hij heeft dan alles bereikt wat hij in de menselijke evolutie kon bereiken. De vrije wil is volledig overstegen in de goddelijke wil, het persoonlijke in zijn ziel is losgelaten. Hij wordt dan ook geïnviteerd om als universeel mens de goddelijke evolutie binnen te gaan, om daar zijn God-zijn tot ontwikkeling te brengen.” Ook de dieren, de planten en mineralen ondergaan een evolutiesprong, net zoals de in sferen, zo is de christus de universele christus geworden, de meester der liefde voor ieder mens, ongeacht religie, cultuur of afkomst. In het artikel Het dier en zijn Ark des Verbonds: “In 1999 onderging het dierenbewustzijn een kwantumsprong, het werd zevenvoudig. Het dier werd daarbij de vrije wil aangereikt.” In Opstanding tref je het volgende aan: “kiest de mens nu voor opstanding of weigert hij zijn oude ingesleten patroon van bewustworden door lijden los te laten? In dit keuzeproces wordt van hogerhand de vrije wil van de mens gerespecteerd: alleen door gebruik te maken van zijn vrije wil zal de mens voor de vreugde en de vrijheid van zijn leven kiezen om zijn leven een opstandingsleven te laten worden.” Zonnewende 2004: “Overgave, zijn, meebewegen met de stroom, hebben we wel een keus? Ja, wij hebben een vrije wil, die zich hiertegen kan verzetten. Maar helaas zal onze toekomst ons dan weinig goeds bieden. Door de overgave van onze vrije wil aan de hogere goddelijke wil zal onze volledige medewerking aan het Plan van de Schepping geboren worden. Daardoor zal onze toekomst ons werkelijk een positief perspectief bieden: een toekomst van liefde, vreugde, vrijheid en vervulling!” Leven zonder zwarte stip: “De voorhoede van de mensheid heeft al de brug gebouwd van de kosmische mens naar de universele mens. Er zijn dus mensen die de verbinding met hun engelenstaat, hun Godzijn, reeds hebben geopend. Dit betekent dat zij hiermee hun mens-zijn hebben overstegen en dat zij de zwarte stip – die hun weg als mens heeft bepaald – weer in handen van de Schepper hebben gelegd. Dit houdt in dat zij hun vrije wil ingeleverd hebben en nu in de stof, boven de dualiteit, in Eenheid leven en dat zij hun goddelijke staat weer verworven.” 11 September2001 – De apocalyps is ingezet: “Door het inzetten van de Apocalyps worden de bokken van de schapen gescheiden; er moet kleur worden bekend. De zielen worden tot de keuze voor licht geroepen. Geen ziel zal onaangeraakt blijven, want de Schepper roept van binnenuit. De Geest incarneert namelijk in de mens en elk wezen wordt van binnenuit door liefde en licht aangeraakt. Er wordt op de poort geklopt en er kan nu worden opengedaan. Maar de mens heeft een vrije wil, die via het wereldgebeuren dan ook behoorlijk onder druk wordt gezet. Door de politiek worden ook de landen, hun regeringen, en de volkeren onder druk gezet; er moet immers op wereldschaal worden gekozen!”

Uiteindelijk zal de mens ervoor gaan kiezen om vanuit de goddelijke wil, vanuit Liefde en Eenheid te gaan leven. Een heerlijk vooruitzicht.

Pasen 2012, deel II - Lang leve de ziel


2012 is het omslagpunt van involutie, de diepste indaling in de materie naar evolutie, waarbij de Geest in de materie indaalt en wij de weg terug naar de Bron gaan. In Kinderen van deze tijd schrijft Sonia: “In het vissentijdperk (0 – 2000) werd de drijfkracht van de evolutie gericht op het brein. Nu het aquariustijdperk zijn intrede heeft gedaan, richt deze drijfkracht zich op het bewustzijn. Bewustzijnsontwikkeling zal daarom in alle facetten van het leven centraal komen te staan.”
Over ADHD: In het krante-artikel De mens is een (on)bezield wezen staat: “Neem een jonge crimineel met een ongunstige genetische aanleg. Zijn moeder heeft gerookt tijdens de zwangerschap, waardoor hij ADHD heeft.” De mystiek gaat uit van de eeuwige ziel, waarbij reïncarnatie plaatsvindt. In De grote plagen van het leven; Autisme, ADHD en Dyslexie geeft Sonia in haar inleiding aan dat ADHD stoffelijk gezien een aandacht-tekort-stoornis is met hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit is het stoffelijke etiket. Maar spiritueel gezien is ADHD een trauma dat is ontstaan door het gevoel verworpen te zijn. ADHD heeft dan ook alles te maken met het niet kunnen accepteren van de oerknal, het moment dat de mens werd verzocht de Bron te verlaten. Hij verwerpt zichzelf en denkt dat hij niet volwaardig is. Daarbij kan hij ook nog een oerangst bij zich dragen en een verzet voelen tegen de dualiteit, waardoor er ook nog een immense oerwoede ingeslopen kan zijn. Voor een holistische aanpak als antwoord op ADHD verwijs ik de lezer naar genoemd boek. De komende 2000 jaar zal de mensheid leren hoe met geestkracht genezing van klachten en kwalen te bereiken.

Het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid
Bij het artikel Was mijn aura maar wat blauweris een computeruitdraai van een aura opgenomen. Daaruit is duidelijk op te maken dat de mens een lichtwezen is, waarin zijn bewustzijnsgebieden gedragen worden. In dit geval zijn er nog maar zeven chakra’s zichtbaar. Het bijzondere in deze tijd is, dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden van hun uitgebreidere bewustzijn. Zo zijn er de miltchakra, het thymuschakra, het kosmisch doorstromingschakra in de nek, de epifysechakra in het hoofd, de transformatiechakra en transmutatiechakra bijgekomen, een evolutiesprong. Die laatste twee bevinden zich boven het hoofd in de aura. Hoe uit zich dat? De mens gaat onder andere inderdaad meer verantwoordelijkheden nemen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Groot voorbeeld is Bill Gates, die zijn rijkdommen inzet voor de minder bedeelden in de wereld.

Bij een goede balans zijn alle chakra’s gelijkmatig ontwikkeld, even groot. Als je meer wilt lezen over de chakra’s buiten de Aquariusmystiek om, kijk dan eens naar het boek van Judith Anodea / Handboek Chakrapsychologie. Houd je het bij de Aquariusmystiek, dan kan je met het boekje Over 13 chakra’s gesproken! De chakra’s van de kosmische mens je leren verbinden met je 13 lichtwezens.

In het artikel De individuen sterven als ratten, maar de soort gaat gewoon door, geeft René Gude, directeur van de Internationale School voor Wijsbeheerte en oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine aan “dat er wel één thema is waar de meeste filosofen het over eens zijn: de rede is de slaaf van de passies!” Yes, het hart. Na het verliezen van een been door kanker heeft hij het vermogen ontwikkeld om niet te oordelen. Een mooi stukje bewustwording.

Nog zo’n begrip: Het collectief (onder)bewustzijn

Wat zegt Sonia over het collectief bewustzijn. In Zonnewende 2004 het volgende: “Het is een gegeven dat als 1% van de mensheid in haar ‘zijn’ staat, de rest direct zal volgen. Als 1% voor licht kiest, heeft de rest van de wereld geen keus meer. Dan zal het licht momentaan – als donderslag bij heldere hemel – zegevieren! Dit is het gevolg van de werking van het collectief onderbewustzijn van het leven. Dit betekent dat hierdoor 99% van onze zorgen al opgeruimd zijn. Nu dat ene procent nog!” In Over de hemelboog: “Hemel, wat staat de mens toch voor een taak! Als je maar even emotioneel aangeraakt wordt of als je twijfelt of je wel op de tree van de ladder staat waarop je denkt te staan, dan stroomt je wezen via je wortels weer vol angsten en twijfels. Dan ga je weer resoneren op trillingen die volop in ons collectief onderbewustzijn liggen.” En in Met de raket mee omhoog: “Wat we momenteel aanschouwen, is dat met het opengaan van het Dubbele Gouden Hart er een enorme versnelling in de evolutie plaatsvindt. Door de harten van de universele mensen gedragen, wordt deze kracht in de wereld gebracht en in het collectief onderbewustzijn van de mensheid opgenomen.”

Wat wil de Aquariusmystiek ons eigenlijk leren? Dat wij mensen hulp-schepper zijn naast de Schepper. Dat wij, levend vanuit Liefde en Eenheid, met onze geestkracht de evolutie naar haar bestemming zullen brengen, door middel van transformatie, transmutatie en creatie.

Hoe kun je daar direct mee beginnen? Als je op straat loopt of in de supermarkt, glimlach dan eens naar de mensen die je tegemoet komen en kijk wat dit teweeg brengt. Mensen die het zwaar hebben, wat vaak is af te lezen van hun gezicht, zien een lichtpuntje en beginnen zelf ook wat meer te stralen, daarmee creëer je wat verlichting.

En als je je bedenkt dat het menselijk lichaam voor meer dan 60% uit water bestaat, wat leert de ontdekking van de Japanse onderzoeker dr. Emoto ons? Dat water reageert op de manier waarop woorden worden uitgesproken. Het schijnt dus veel uit te maken of je op een ruzie-achtige manier tegen iemand spreekt of op een vriendelijke wijze. Deze dokter bevroor water en door proefjes met boze of vriendelijke woorden en verschillende soorten muziek bleken de ijskristallen er bij negativiteit minder mooi uit te zien. Zelfs positieve en negatieve gedachten vertonen duidelijke verschillen. Met andere woorden, laten wij bewust omgaan met onze medemens, dieren en planten.
Dus beste lezer van dit blog: Aan de slag gaan met de uitroep All you need is LOVE, wat de Beatles ons al hebben geleerd, is lang zo gek nog niet.

Het Rad van Wedergeboorte

Sonia Bos heeft al in 1994 een zeer informatief boekje geschreven met de titel Het Rad van Wedergeboorte. Waar voorheen de incarnatie van de mens bijna volledig door zijn karma (oorzaak en gevolg) werd bepaald, heeft deze nu de mogelijkheid gekregen om daarin zelf bepalend te worden, om karmavrij (dat zal nog wel een tijdje duren) te kunnen incarneren volgens de wetten van Liefde en Eenheid. Dit is een bijzonder hoopvol, nieuw gegeven, dat de mens de kans biedt om zijn lijdensweg te doorbreken! Wat komt er zoal aan bod in dit boekje: Deel I – Incarnatie: Uitleg over karma en wedergeboorte en het belang van bewustwording. Deel II – De levensreis: Een beschrijving van het (spirituele) leven vanaf de conceptie, de opbouw tijdens de zwangerschap, de verschillende levensfasen met de diverse soorten bewustzijn en opdrachten, tot en met het sterven en overgaan en het verblijf in de sferen. Deel III – Inwijding: besteedt aandacht aan de inwijdingsweg van de mens en aan de universele inwijdingen die hij over zijn vele levens heen op deze weg kan verwachten, inclusief het verwerven van meesterschap over de persoonlijkheid.
Gelukkig nog steeds te bestellen via de website/webshop.

zondag 1 april 2012

De mens gaat opstaan in het Aquariustijdperk (2000 – 4000)

We zagen in 2011 de Occupy Wallstreet-beweging ontstaan, mensen die het niet meer pikken dat er zo’n ongelijkheid is in de wereld. De mensen gaan steeds meer in hun kracht staan. Naast de mannen, nu ook de vrouwen. We zien het rondom ons gebeuren. Het waren de vrouwen die hun mannen in Libië hielpen bij het streven naar (geestelijke) vrijheid.
Nobelprijswinnaar Desmond Tutu riep eind januari de vrouwen op tijdens het World Economic Forum in Davos om de (politieke) krachtsverhoudingen te herstellen.

Ook de homoseksuele mens  vraagt (actueel in de VS onder Obama) om erkenning van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Met de komst van het aquariustijdperk verandert de wereld en het bewustzijn van de mensheid in een hoog tempo. Met name in deze overgangstijd speelt de homoseksuele mens een belangrijke rol als omvormer. Als je meer wilt lezen over de zo vaak gestelde vraag naar de spirituele oorzaak van homoseksualiteit, lees dan Sonia’s boek Het kosmisch perspectief van de mens; Man, vrouw, homoseksualiteit en maatschappij 

Begin februari werd een machtige Amerikaanse belangenclub (Susan G. Komen for the Cure foundation), die 2 miljoen dollar heeft te vergeven in de strijd tegen borstkanker, gedwongen een omstreden besluit terug te draaien na een opstand op Twitter. Het stichtingsbestuur had besloten geen donaties meer te doen aan Planned Parenthood, omdat deze naast het testen van vrouwen op borstkanker, ook helpt bij geboorteplanning en abortussen. Drie dagen na de lancering van de tegencampagne op Twitter, capituleerde de stichting; de gelddonaties worden hervat.

Sonia: “We staan op een werkelijk historisch moment in de geschiedenis van de evolutie van het leven. We brengen een gigantische evolutie, nee, een spirituele révolutie op gang. Alle waarden in de maatschappij gaan veranderen. Er zal een totaal nieuw leven opgebouwd worden. Maar laat het u niet beangstigen, want wij zetten daarin zelf de liefde voorop. Wij hebben namelijk dat immense reservoir van liefde en eenheid in onze ziel dat we via ons dagelijks bewustzijn naar buiten kunnen brengen.” Meer hierover lees het boek: Op weg naar verlichting; Het pad van verlichting van de mens ineen nieuwe tijd.