Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 11 april 2012

Pasen 2012, deel I - Lang leve de ziel


De Volkskrant geeft in Het vervolg op 7 april een special uit: Lang leve de ziel. Dit in aanloop naar de discussie tussen Dick Swaab, Bert Keizer en Marc Slors die tijdens de Nacht van de Filosofie op 13 april in Amsterdam wordt gehouden over de vraag of de mens een bezield dan wel onbezield wezen is.

Ha eindelijk, denk ik. Zou er wat meer samenhang komen tussen de verschillende denkbeelden van wetenschappers en filosofen? Al deze “denkers” hebben allemaal een stukje van de puzzel in handen. Als je met een aantal mensen om een waterdruppel gaat staan, waar de zon op schijnt, dan zullen zij allemaal een andere kleur van de regenboog zien, ze nemen iets anders waar en toch hebben ze allemaal gelijk, terwijl ze dezelfde druppel bekijken, vanuit een andere lichtinval.

Als mystica beschikte Sonia Bos niet over al deze wetenschappelijke kennis. Maar ze heeft door het ontsluiten van haar hart en 13 bewustzijngsgebieden wel toegang gekregen tot de Sofia, de universele wijsheid. (Bewustzijn komt vanuit het hart. Beelden van Jezus laten vaak zien dat zijn hand naar zijn hart wijst (de Liefde)).

Zodoende kon zij putten uit het plan van de schepping en de akasha’s, de archieven van persoonlijkheid, ziel en geest en daarmee de levensplannen. Sonia Bos beantwoordde tijdens haar lezingen en themadagen altijd vragen uit het publiek. Het kwam regelmatig voor dat ze vroeg of ze even in de akasha van de desbetreffende persoon mocht kijken, om te zien wat er speelde.

Om een en ander misschien wat te verduidelijken, zal ik aan de hand van de aquariusmystiek wat gebruikte termen in de krant toelichten:

Hoe kijkt de aquariusmystiek naar de ziel? “De ziel is de eeuwige kern in de mens, waarin de informatie van alle voorgaande levens ligt opgeslagen. De ziel is tevens de behoedster van de mens, die hem zijn kosmische informatie aanreikt. Zij is opgenomen in het hogere zelf.”

Als je ervan uitgaat dat de mens bestaat uit een persoonlijkheid (lagere zelf), ziel (hogere zelf) en geest (hoogste zelf), verbonden met de Geest, dan kan je de persoonlijkheid zien als de acteur, de ziel is dan de waarnemer, de regisseur, aangestuurd vanuit de geest / Geest. Zoals je soms tegen jezelf kunt zeggen: “Dat heb je goed gedaan”, of “Zo gaan we dat niet aanpakken”.

Tot voor kort waren er voor de mens slechts 7 chakra’s beschikbaar, de verbindingspoorten tussen lichaam en geest, energieknooppunten die zorgdragen voor de transformatie van kosmische energie. Het bijzondere van deze tijd is dat met de komst van het Aquariustijdperk (2000 – 4000) de mens de beschikking krijgt over 13 chakra’s, een verhoogd bewustzijn, ons engelenbewustzijn. Dit impliceert dat de mens / de mensheid / het leven zich meer en meer bewust wordt van het verbonden zijn met zijn hogere, goddelijke afkomst. Waar is die ziel dan te vinden? In iedere chakra bevindt zich de drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en geest. De persoonlijkheid, ziel en geest zijn dan ook met elkaar vervlochten.

Geluk: En wanneer kan je dan van geluk spreken? De spiraal van geluk keert zich in het aquariustijdperk om van materie naar Geest. Geluk is dan het gevoel dat je beleeft als je even helemaal heel bent, je verbonden voelend met al je 13 chakra’s, de verbindingspoorten tussen lichaam, ziel en geest, je bewustzijnsgebieden.

Hoe zit dat nou met die vrije wil? De mens heeft een vrije wil gekregen om daarmee keuzes te kunnen maken. Laten we eens gaan kijken wat de Aquariusmystiek daarover te vertellen heeft: In het artikel Samenspel tussen mens en Schepper wordt er gezegd: Het samenspel tussen mens en Schepper luistert nauw, waarin de mens - ondanks zijn vrije wil - uiteindelijk toch de wetten van de natuur (Schepper) moet volgen.” In het artikel Het derde immuunsysteem van de mens staat: “Wanneer de kosmische mens de inwijdingsweg volledig heeft doorlopen, heeft deze zijn menszijn tot volmaaktheid gebracht. Hij heeft dan alles bereikt wat hij in de menselijke evolutie kon bereiken. De vrije wil is volledig overstegen in de goddelijke wil, het persoonlijke in zijn ziel is losgelaten. Hij wordt dan ook ge├»nviteerd om als universeel mens de goddelijke evolutie binnen te gaan, om daar zijn God-zijn tot ontwikkeling te brengen.” Ook de dieren, de planten en mineralen ondergaan een evolutiesprong, net zoals de in sferen, zo is de christus de universele christus geworden, de meester der liefde voor ieder mens, ongeacht religie, cultuur of afkomst. In het artikel Het dier en zijn Ark des Verbonds: “In 1999 onderging het dierenbewustzijn een kwantumsprong, het werd zevenvoudig. Het dier werd daarbij de vrije wil aangereikt.” In Opstanding tref je het volgende aan: “kiest de mens nu voor opstanding of weigert hij zijn oude ingesleten patroon van bewustworden door lijden los te laten? In dit keuzeproces wordt van hogerhand de vrije wil van de mens gerespecteerd: alleen door gebruik te maken van zijn vrije wil zal de mens voor de vreugde en de vrijheid van zijn leven kiezen om zijn leven een opstandingsleven te laten worden.” Zonnewende 2004: “Overgave, zijn, meebewegen met de stroom, hebben we wel een keus? Ja, wij hebben een vrije wil, die zich hiertegen kan verzetten. Maar helaas zal onze toekomst ons dan weinig goeds bieden. Door de overgave van onze vrije wil aan de hogere goddelijke wil zal onze volledige medewerking aan het Plan van de Schepping geboren worden. Daardoor zal onze toekomst ons werkelijk een positief perspectief bieden: een toekomst van liefde, vreugde, vrijheid en vervulling!” Leven zonder zwarte stip: “De voorhoede van de mensheid heeft al de brug gebouwd van de kosmische mens naar de universele mens. Er zijn dus mensen die de verbinding met hun engelenstaat, hun Godzijn, reeds hebben geopend. Dit betekent dat zij hiermee hun mens-zijn hebben overstegen en dat zij de zwarte stip – die hun weg als mens heeft bepaald – weer in handen van de Schepper hebben gelegd. Dit houdt in dat zij hun vrije wil ingeleverd hebben en nu in de stof, boven de dualiteit, in Eenheid leven en dat zij hun goddelijke staat weer verworven.” 11 September2001 – De apocalyps is ingezet: “Door het inzetten van de Apocalyps worden de bokken van de schapen gescheiden; er moet kleur worden bekend. De zielen worden tot de keuze voor licht geroepen. Geen ziel zal onaangeraakt blijven, want de Schepper roept van binnenuit. De Geest incarneert namelijk in de mens en elk wezen wordt van binnenuit door liefde en licht aangeraakt. Er wordt op de poort geklopt en er kan nu worden opengedaan. Maar de mens heeft een vrije wil, die via het wereldgebeuren dan ook behoorlijk onder druk wordt gezet. Door de politiek worden ook de landen, hun regeringen, en de volkeren onder druk gezet; er moet immers op wereldschaal worden gekozen!”

Uiteindelijk zal de mens ervoor gaan kiezen om vanuit de goddelijke wil, vanuit Liefde en Eenheid te gaan leven. Een heerlijk vooruitzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten