Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

vrijdag 5 december 2014

Buitenaardse beschavingen, zin of onzin?

Op internet circuleert een buitenaardse boodschap met de vraag of de mensheid wil dat buitenaardse wezens verschijnen. Door telepathisch hiervoor te kiezen, kunnen zij zich rond de aarde gaan manifesteren.
In het boek De genezer in het Aquariustijdperk is een lezing Universeel Genezen uit 1995 opgenomen alwaar vanuit het publiek de volgende vraag werd gesteld: “Zou u iets kunnen vertellen over de rol van de UFO’s en de betekenis van de graancirkels in deze overgangstijd.”


De redding van de mens: Sonia: “Buitenaards leven wordt niet geacht tussenbeide te komen in de vrije keus van de mensheid. Doch de lijdensweg van de mensheid roept vele buitenaardse wezens op om zich er toch mee te bemoeien. Zij zijn nog ego-gebonden, anders hadden zij aan deze oproep nimmer gehoor gegeven. Het mededogen vanuit hun ik brengt ze ertoe om zich ervoor open te stellen de mensheid te redden.


De redding van de mens ligt echter niet buiten hem, maar in hemzelf. De Ark van het Behoud, behorend bij het Aquariustijdperk, het hogere broertje van de Ark des Verbonds, welke behoort bij het vissentijdperk, is uitgevaren. De Ark van het Behoud is de Aquariusblauwdruk. Deze blauwdruk wordt vrijgegeven om de mens op te roepen de innerlijke bescherming in zichzelf te voelen. Maar de wanhoop van de mens, gericht vanuit zijn ego, maakt hem open voor hulp van buitenaards leven.

Velen vinden dat de oplossing van de misère op aarde van deze buitenaardse wezens moet komen, omdat zij denken dat wij dat zelf niet voor elkaar kunnen krijgen. Zo ontstaat er een uitwisseling tussen buitenaardse wezens en de mensen op aarde die geen vertrouwen meer in de toekomst van de mensheid hebben. Dit is echter iets totaal anders dan wat de Schepper voorstaat. Hij wil de mens juist de innerlijke Ark van het Behoud aanreiken, om al wat karma is te transformeren en om het leven naar een opstandingsleven te brengen. Het communiceren met buitenaardse wezens lijkt heel mooi, maar ligt niet in de bedoeling van het Plan van de Schepping.”


De ontvankelijkheid voor negativiteit

Tijdens deze lezing wordt de volgende vraag gesteld:

Ik ervaar de energie als enorm zwaar. Het liefst zou ik zo de zaal uitlopen. Kunt u daarover iets zeggen?

Sonia: Wanneer er veel licht aanwezig is, mobiliseert zich ook altijd negatieve aanwezigheid. Wanneer u dergelijke terugspiegelingen vanuit de negativiteit bij uzelf waarneemt, plaats uzelf dan in een veld van licht. Het feit dat de mens ontvankelijk is voor negativiteit, is dat hij diep in zijn hart twijfelt. Hij wil het allemaal eerst nog zien! In deze twijfel zaait de negativiteit zijn kracht. Twijfelen hoort bij het ego. Wanneer u vertrouwt en niet twijfelt, wordt u beschermd. Wanneer u niet twijfelt en niet bang bent, bent u altijd voor het licht bereikbaar. Angst is het werktuig van de duisternis. Als u uw angsten overstijgt en u overgeeft in vertrouwen, zullen de wonderen legio zijn. 


Buitenaardse bemoeienis met de aarde

Vraag: Kunt u een stukje inzicht geven over de hulp die van buiten komt naar de aarde toe, met name van de Pleiaden?

Sonia: Ik heb daarover een hele lezing gegeven, getiteld Buitenaardse beschavingen, zin of onzin? Ik zal dus nu een beknopt antwoord geven.

De planeetbemoeienissen zullen teruggetrokken worden, dat is niet meer de bedoeling. Mensen die geïnspireerd worden vanuit de planeten zullen dan ook een terugtrekking ervaren. U kunt in genoemde lezing horen waarom (op CD). Het heeft met de overstijging van het ik te maken. Vanuit de planeten vindt slechts op het niveau van het ik communicatie plaats en dat wordt dus teruggetrokken. Ufo-bemoeienis is er niet meer om inspiratie te brengen. Werkelijke, universele, inspiratie komt uitsluitend van binnenuit, van de Christus en de Bron in uzelf via het mystieke kanaal.


Sonia Bos heeft in 1998 een lezing gehouden over bovengenoemd onderwerp. Er zijn vele inspiratiebronnen voor de zoekende mens, van buitenaardse wezens, entiteiten, engelen, het hogere zelf tot de Bron van Leven. In de reader Buitenaardse beschavingen, zin of onzin? wordt verduidelijkt wat al deze kanalen de mens te bieden hebben en met name wat de beperkingen en de gevaren ervan zijn: “De mens maakt contact met buitenaards leven, dat is zeker. Leven van een hoog bewustzijn hoedt zich voor dit stoffelijk contact met de mens. Dat weet namelijk dat het niet zo is bedoeld. Ufo’s en graancirkels bestaan. Uittreden, astraal reizen is niet de weg. Wanneer de mens op zijn bewustwordingsreis meesterschap heeft verkregen over het ik, over de persoonlijkheid, dan begint zijn innerlijke reis. Richt u op de veilige innerlijke, mystieke en verticale inwijdingsweg; niet op de interplanetaire horizontale communicatie. Zó evoluerend, kan het goddelijk bewustzijn bereikt worden”.


Twee stukjes uit de reader:

Contact met buitenaards leven, een dwaalspoor

“Binnen de schepping is bepaald dat het contact tussen alle levensvormen langs mystieke weg zal plaatsvinden, universeel begeleid, beschermd door het meesterschap. De mens is daarin het unieke instrument. Door zijn beginnende gevoeligheid en nieuwsgierigheid gaat hij zoeken. Hij richt zijn antenne dan dikwijls naar buiten. Het kanaal zijn voor buitenaardse wezens of andere planeten neemt dan ook een enorme vlucht. Hoe krachtiger de mens denkt dat hij dat is, hoe meer het hem fascineert, hoe meer hij daar naartoe gezogen wordt. Hij wil zichzelf maar al te graag bevestigen via zo’n bijzonder contact. Maar ook dit is een dwaalweg; het is vergelijkbaar met het contact met entiteiten.”

De taak van de mens en contact met buitenaardse wezens

Vraag: Waarom kiezen (buitenaardse) wezens onze planeet uit om contact mee te maken en wat is onze taak daarin?

Sonia: Wat kan de taak van de mens zijn ten opzichte van de buitenaardse wezens die hier terechtkomen? Als we dit op een zuivere manier benaderen, wat kunnen wij dan? Hoe kunnen we hier op een echte positieve manier mee omgaan?

Werken vanuit de belangeloze liefde

“De taak van de mens bestaat eruit liefde te brengen. Wij kennen liefde, wij hebben een kanaal om liefde te putten. Wij kunnen scheppingskracht brengen, belangeloze liefde, geen eigenliefde. Het belang van de mens ligt in het uitstralen van belangeloze liefde, waar hij ook is: in zijn praktijk, bij een kopje koffie of in het contact met buitenaardse wezens. Alles wat de mens doet, is zuiver wanneer het gefundeerd is op liefde. De Aquariusmystiek is de mystiek van het hart van de schepping en dit hart is gebaseerd op liefde. Gaan we dus op een nieuwe, zuivere wijze met de buitenaardse wezens om, dan gaan we niet vanuit nieuwsgierigheid communiceren – vanuit eigenbelang, om onszelf dik te maken – maar werken we vanuit de belangeloze liefde. En dat kunnen we nu doen op het niveau van transformatie en transmutatie.

Wanneer wij een belangeloos kanaal van de universele liefde zijn en een voortdurende uitstralende bron hiervan zijn, krijgt alles wat wij aanraken een douche van liefde. Bij wijze van spreken zelfs de vlieg die op uw schouder rust of op uw arm gaat zitten. Als u in uw Zijn bent, dan ontvangt deze de belangeloze, universele liefde en transformeert zijn wezen. Zo transformeert elk wezen dat naar ons toekomt. Buitenaardse wezens worden hierheen aangetrokken door de liefde, iets wat zij nauwelijks of in geringe mate kennen. Zij hebben immers geen innerlijk kanaal om zelf liefde te putten. Zij worden dus aangetrokken door liefde. En zoals wij aangetrokken worden tot een hogere liefde door via onze inwijdingen de jakobsladder op te gaan, zullen steeds meer buitenaardse wezens op deze liefde afkomen. Wanneer wij overvloedig en belangeloos geven door de uitstraling van ons hart, dan voeden wij hun collectieven met liefde.

Het brengen van transformatie en transmutatie

Wanneer u bewust bent van uw taak, kunt u transformatie van al het karma in deze werelden brengen; ook kunt u transmuteren, waardoor de blauwdrukken hun goddelijke wil afgeven in deze wezens. Daardoor kunnen zij een hogere fase van evolutie binnengaan. Op deze manier is de Aquariusevolutie werkzaam, mede dankzij de mens, mits u daarin uw universele leiding wilt volgen. Slechts zo zult u een zuivere weg bewandelen. U kunt uw radar zuiver richten en vanuit de enorme universele kracht die dan in u stroomt, kunt u via de jakobsladder alle collectieven van het leven helpen transformeren. Want slechts zo zal de Geest Gods in al wat leeft kunnen doorstromen.”


Het Ashtar Commando

Tijdens de lezing Bewustzijn, de draagkracht van Aquarius (1999) komt de volgende vraag naar voren:

Wat is de verbinding tussen Ashtar van het Ashtar Commando en Melchizedek en wat heeft het ons te zeggen?

Sonia: Helemaal niets!

Vraag: Kunt u misschien de taak van Ashtar belichten?

Sonia: Ik kom dan langs de grenzen van de duistere wereld en dat mag ik niet. Dit antwoord moet genoeg zijn.


Zich richten op innerlijke leiding

“Niet alles wat zich uitgeeft voor hoog bewustzijn is hoog bewustzijn. De grootste negatieve  krachten doen zich altijd als het grootste positieve voor. Ik denk dat het voor degenen die de weg van bewustwording willen gaan en willen werken vanuit het goddelijk bewustzijn heel wezenlijk is dat zij zich altijd slechts op de Universele Christus richten. Hij is Vader en Zoon tegelijk. Laat u altijd slechts leiden vanuit de Christus, vanuit de goddelijke troon met de vierentwintig wijzen daaromheen. Dit komt altijd van binnenuit naar u toe – want in u is het goddelijk bewustzijn aanwezig – en is de garantie dat u veilig bezig bent.

Als u de goddelijke openbaringen mag brengen, zal dat altijd vanuit een innerlijke leiding zijn, vanuit de Universele Christus, vanuit daar waar alles de schepping binnenkomt. Dus ga niet achter alles wat mooi klinkt aan! U hebt een universele Bron in uzelf. Van hieruit openbaart zich de Christus en wordt de goddelijke openbaring, de openbaring van het bewustzijn, gegeven. De enige die u daar gelegitimeerd kan ontmoeten, is Melchizedek, als zijnde het lagere zijn van de Universele Christus op het gebied van de eenheid, of Jezus van Nazareth, zijnde het lagere zijn van de Universele Christus op het gebied van de liefde. Dus Liefde en Eenheid hebben een stoffelijke poot die herkenbaar is voor de mens.”Bovengenoemde readers en boek zijn te bestellen via de webshop van www.soniabos.nl