Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

vrijdag 5 december 2014

Buitenaardse beschavingen, zin of onzin?

Op internet circuleert een buitenaardse boodschap met de vraag of de mensheid wil dat buitenaardse wezens verschijnen. Door telepathisch hiervoor te kiezen, kunnen zij zich rond de aarde gaan manifesteren.
In het boek De genezer in het Aquariustijdperk is een lezing Universeel Genezen uit 1995 opgenomen alwaar vanuit het publiek de volgende vraag werd gesteld: “Zou u iets kunnen vertellen over de rol van de UFO’s en de betekenis van de graancirkels in deze overgangstijd.”


De redding van de mens: Sonia: “Buitenaards leven wordt niet geacht tussenbeide te komen in de vrije keus van de mensheid. Doch de lijdensweg van de mensheid roept vele buitenaardse wezens op om zich er toch mee te bemoeien. Zij zijn nog ego-gebonden, anders hadden zij aan deze oproep nimmer gehoor gegeven. Het mededogen vanuit hun ik brengt ze ertoe om zich ervoor open te stellen de mensheid te redden.


De redding van de mens ligt echter niet buiten hem, maar in hemzelf. De Ark van het Behoud, behorend bij het Aquariustijdperk, het hogere broertje van de Ark des Verbonds, welke behoort bij het vissentijdperk, is uitgevaren. De Ark van het Behoud is de Aquariusblauwdruk. Deze blauwdruk wordt vrijgegeven om de mens op te roepen de innerlijke bescherming in zichzelf te voelen. Maar de wanhoop van de mens, gericht vanuit zijn ego, maakt hem open voor hulp van buitenaards leven.

Velen vinden dat de oplossing van de misère op aarde van deze buitenaardse wezens moet komen, omdat zij denken dat wij dat zelf niet voor elkaar kunnen krijgen. Zo ontstaat er een uitwisseling tussen buitenaardse wezens en de mensen op aarde die geen vertrouwen meer in de toekomst van de mensheid hebben. Dit is echter iets totaal anders dan wat de Schepper voorstaat. Hij wil de mens juist de innerlijke Ark van het Behoud aanreiken, om al wat karma is te transformeren en om het leven naar een opstandingsleven te brengen. Het communiceren met buitenaardse wezens lijkt heel mooi, maar ligt niet in de bedoeling van het Plan van de Schepping.”


De ontvankelijkheid voor negativiteit

Tijdens deze lezing wordt de volgende vraag gesteld:

Ik ervaar de energie als enorm zwaar. Het liefst zou ik zo de zaal uitlopen. Kunt u daarover iets zeggen?

Sonia: Wanneer er veel licht aanwezig is, mobiliseert zich ook altijd negatieve aanwezigheid. Wanneer u dergelijke terugspiegelingen vanuit de negativiteit bij uzelf waarneemt, plaats uzelf dan in een veld van licht. Het feit dat de mens ontvankelijk is voor negativiteit, is dat hij diep in zijn hart twijfelt. Hij wil het allemaal eerst nog zien! In deze twijfel zaait de negativiteit zijn kracht. Twijfelen hoort bij het ego. Wanneer u vertrouwt en niet twijfelt, wordt u beschermd. Wanneer u niet twijfelt en niet bang bent, bent u altijd voor het licht bereikbaar. Angst is het werktuig van de duisternis. Als u uw angsten overstijgt en u overgeeft in vertrouwen, zullen de wonderen legio zijn. 


Buitenaardse bemoeienis met de aarde

Vraag: Kunt u een stukje inzicht geven over de hulp die van buiten komt naar de aarde toe, met name van de Pleiaden?

Sonia: Ik heb daarover een hele lezing gegeven, getiteld Buitenaardse beschavingen, zin of onzin? Ik zal dus nu een beknopt antwoord geven.

De planeetbemoeienissen zullen teruggetrokken worden, dat is niet meer de bedoeling. Mensen die geïnspireerd worden vanuit de planeten zullen dan ook een terugtrekking ervaren. U kunt in genoemde lezing horen waarom (op CD). Het heeft met de overstijging van het ik te maken. Vanuit de planeten vindt slechts op het niveau van het ik communicatie plaats en dat wordt dus teruggetrokken. Ufo-bemoeienis is er niet meer om inspiratie te brengen. Werkelijke, universele, inspiratie komt uitsluitend van binnenuit, van de Christus en de Bron in uzelf via het mystieke kanaal.


Sonia Bos heeft in 1998 een lezing gehouden over bovengenoemd onderwerp. Er zijn vele inspiratiebronnen voor de zoekende mens, van buitenaardse wezens, entiteiten, engelen, het hogere zelf tot de Bron van Leven. In de reader Buitenaardse beschavingen, zin of onzin? wordt verduidelijkt wat al deze kanalen de mens te bieden hebben en met name wat de beperkingen en de gevaren ervan zijn: “De mens maakt contact met buitenaards leven, dat is zeker. Leven van een hoog bewustzijn hoedt zich voor dit stoffelijk contact met de mens. Dat weet namelijk dat het niet zo is bedoeld. Ufo’s en graancirkels bestaan. Uittreden, astraal reizen is niet de weg. Wanneer de mens op zijn bewustwordingsreis meesterschap heeft verkregen over het ik, over de persoonlijkheid, dan begint zijn innerlijke reis. Richt u op de veilige innerlijke, mystieke en verticale inwijdingsweg; niet op de interplanetaire horizontale communicatie. Zó evoluerend, kan het goddelijk bewustzijn bereikt worden”.


Twee stukjes uit de reader:

Contact met buitenaards leven, een dwaalspoor

“Binnen de schepping is bepaald dat het contact tussen alle levensvormen langs mystieke weg zal plaatsvinden, universeel begeleid, beschermd door het meesterschap. De mens is daarin het unieke instrument. Door zijn beginnende gevoeligheid en nieuwsgierigheid gaat hij zoeken. Hij richt zijn antenne dan dikwijls naar buiten. Het kanaal zijn voor buitenaardse wezens of andere planeten neemt dan ook een enorme vlucht. Hoe krachtiger de mens denkt dat hij dat is, hoe meer het hem fascineert, hoe meer hij daar naartoe gezogen wordt. Hij wil zichzelf maar al te graag bevestigen via zo’n bijzonder contact. Maar ook dit is een dwaalweg; het is vergelijkbaar met het contact met entiteiten.”

De taak van de mens en contact met buitenaardse wezens

Vraag: Waarom kiezen (buitenaardse) wezens onze planeet uit om contact mee te maken en wat is onze taak daarin?

Sonia: Wat kan de taak van de mens zijn ten opzichte van de buitenaardse wezens die hier terechtkomen? Als we dit op een zuivere manier benaderen, wat kunnen wij dan? Hoe kunnen we hier op een echte positieve manier mee omgaan?

Werken vanuit de belangeloze liefde

“De taak van de mens bestaat eruit liefde te brengen. Wij kennen liefde, wij hebben een kanaal om liefde te putten. Wij kunnen scheppingskracht brengen, belangeloze liefde, geen eigenliefde. Het belang van de mens ligt in het uitstralen van belangeloze liefde, waar hij ook is: in zijn praktijk, bij een kopje koffie of in het contact met buitenaardse wezens. Alles wat de mens doet, is zuiver wanneer het gefundeerd is op liefde. De Aquariusmystiek is de mystiek van het hart van de schepping en dit hart is gebaseerd op liefde. Gaan we dus op een nieuwe, zuivere wijze met de buitenaardse wezens om, dan gaan we niet vanuit nieuwsgierigheid communiceren – vanuit eigenbelang, om onszelf dik te maken – maar werken we vanuit de belangeloze liefde. En dat kunnen we nu doen op het niveau van transformatie en transmutatie.

Wanneer wij een belangeloos kanaal van de universele liefde zijn en een voortdurende uitstralende bron hiervan zijn, krijgt alles wat wij aanraken een douche van liefde. Bij wijze van spreken zelfs de vlieg die op uw schouder rust of op uw arm gaat zitten. Als u in uw Zijn bent, dan ontvangt deze de belangeloze, universele liefde en transformeert zijn wezen. Zo transformeert elk wezen dat naar ons toekomt. Buitenaardse wezens worden hierheen aangetrokken door de liefde, iets wat zij nauwelijks of in geringe mate kennen. Zij hebben immers geen innerlijk kanaal om zelf liefde te putten. Zij worden dus aangetrokken door liefde. En zoals wij aangetrokken worden tot een hogere liefde door via onze inwijdingen de jakobsladder op te gaan, zullen steeds meer buitenaardse wezens op deze liefde afkomen. Wanneer wij overvloedig en belangeloos geven door de uitstraling van ons hart, dan voeden wij hun collectieven met liefde.

Het brengen van transformatie en transmutatie

Wanneer u bewust bent van uw taak, kunt u transformatie van al het karma in deze werelden brengen; ook kunt u transmuteren, waardoor de blauwdrukken hun goddelijke wil afgeven in deze wezens. Daardoor kunnen zij een hogere fase van evolutie binnengaan. Op deze manier is de Aquariusevolutie werkzaam, mede dankzij de mens, mits u daarin uw universele leiding wilt volgen. Slechts zo zult u een zuivere weg bewandelen. U kunt uw radar zuiver richten en vanuit de enorme universele kracht die dan in u stroomt, kunt u via de jakobsladder alle collectieven van het leven helpen transformeren. Want slechts zo zal de Geest Gods in al wat leeft kunnen doorstromen.”


Het Ashtar Commando

Tijdens de lezing Bewustzijn, de draagkracht van Aquarius (1999) komt de volgende vraag naar voren:

Wat is de verbinding tussen Ashtar van het Ashtar Commando en Melchizedek en wat heeft het ons te zeggen?

Sonia: Helemaal niets!

Vraag: Kunt u misschien de taak van Ashtar belichten?

Sonia: Ik kom dan langs de grenzen van de duistere wereld en dat mag ik niet. Dit antwoord moet genoeg zijn.


Zich richten op innerlijke leiding

“Niet alles wat zich uitgeeft voor hoog bewustzijn is hoog bewustzijn. De grootste negatieve  krachten doen zich altijd als het grootste positieve voor. Ik denk dat het voor degenen die de weg van bewustwording willen gaan en willen werken vanuit het goddelijk bewustzijn heel wezenlijk is dat zij zich altijd slechts op de Universele Christus richten. Hij is Vader en Zoon tegelijk. Laat u altijd slechts leiden vanuit de Christus, vanuit de goddelijke troon met de vierentwintig wijzen daaromheen. Dit komt altijd van binnenuit naar u toe – want in u is het goddelijk bewustzijn aanwezig – en is de garantie dat u veilig bezig bent.

Als u de goddelijke openbaringen mag brengen, zal dat altijd vanuit een innerlijke leiding zijn, vanuit de Universele Christus, vanuit daar waar alles de schepping binnenkomt. Dus ga niet achter alles wat mooi klinkt aan! U hebt een universele Bron in uzelf. Van hieruit openbaart zich de Christus en wordt de goddelijke openbaring, de openbaring van het bewustzijn, gegeven. De enige die u daar gelegitimeerd kan ontmoeten, is Melchizedek, als zijnde het lagere zijn van de Universele Christus op het gebied van de eenheid, of Jezus van Nazareth, zijnde het lagere zijn van de Universele Christus op het gebied van de liefde. Dus Liefde en Eenheid hebben een stoffelijke poot die herkenbaar is voor de mens.”Bovengenoemde readers en boek zijn te bestellen via de webshop van www.soniabos.nl 

donderdag 10 april 2014

De vrije wil en de goddelijke wil

Op 10 april heeft journalist Henk Muller in de Volkskrant een gesprek met Herman de Regt, associate professor wetenschapsfilosofie aan Tilburg University. De Regt gelooft niet in de vrije wil en wil daarom een ander rechtssysteem. Volgens hem is de vrije wil een illusie op basis van wetenschappelijke kennis, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Hij stelt dat oorzaken en gevolgen een lange keten vormen die bij wijze van spreken teruggaat tot de oerknal.  Iemand die nu een moord pleegt, is niet schuldig maar staat simpelweg aan het eind van zo’n keten, waarover hij verder niets te zeggen had.
Hoe zit het dan met karma en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid? En hoe zit het met onze persoonlijkheid (ons lagere zelf), ziel (ons hogere zelf) en geest (ons hoogste zelf, verbonden met de Geest), die we tegelijkertijd zijn (drie-eenheid)? We zijn toch tegelijkertijd zowel de acteur van het toneelstuk dat leven heet, als ook de regisseur?
Welk licht laat de Aquariusmystiek hierover schijnen?

Wat karma betreft: vul dit woord als zoekterm in op de website en zie uitleg hoe je je karma via geestkracht (uit vrije wil) kunt neutraliseren.

In cahier 3 Vrijheid (2003) beschrijft mystica Sonia Bos waarom de mens over een vrije wil beschikt. In het hoofdstuk Leven vanuit de vrije wil zegt ze o.a.: "Elk mens heeft een unieke eigen vrije wil
Elk individu zou anders worden. Waarom? Omdat in elk vezeltje van het leven de mens als evoluerend beginsel op zijn eigen unieke wijze het leven zou mogen begeleiden op zijn evolutieweg. Elke vrije wil is verbonden met een partikeltje van het pure, oorspronkelijke goddelijke bewustzijn. Het goddelijk bewustzijn kent een hoog bewustzijn, een minder hoog bewustzijn en een laag bewustzijn – er is bewustzijn op verschillende niveaus. Daarom moesten er ook individuen komen die met de verschillende niveaus van bewustzijn affiniteit zouden hebben. Wanneer de involutie voorbij zou zijn, zou de mens met zijn bijzondere bewustzijn alle verschillende niveaus van het leven kunnen aanraken. Maar eerst moest hij een eigen unieke kleuring in de stof naar buiten durven brengen.
…..
Het indalen van de Universele Liefde
Het is heel wezenlijk dat de negatieve kant van de vrije wil een stapje opzij doet en dat u uw wezen vrijmaakt van allerlei plichtsbetrachting. Pas dan kunt u uw bestemming vinden en deze helemaal naar uw eigen individualiteit leren vormgeven. Dan zult u beseffen dat u een uniek wezen bent en dat u mag zijn wie u bent. U mag liefde voor uzelf voelen en alles wat uw eigenheid indamt en u tot plichtsbetrachting brengt, wat u aan dogma en allerlei regels waaronder u zucht bindt, achter u laten – inclusief de grondwet. Het is aan u. U kunt naar binnenkeren en vanuit de liefde de coderingen in uzelf herkennen, zodat de liefde kan indalen in de vrije wil.
De vrije wil heeft als taak de Universele Liefde in de mens te doen herkennen en deze in zich op te nemen. Dit is de opdracht van de vrije wil en de mens mag dat doen op zijn eigen unieke manier. Hij maakt zich zo vrij om de goddelijke Vlam te herkennen en vorm te geven op zijn eigen unieke manier. De vrije wil is daarin de draagkracht en de garantie dat er straks miljarden mensen op de wereld zijn die het leven heel zullen maken."...

Het overgeven aan de goddelijke wil
Vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de baas in mijn leven word? Kan ik daarvoor mijn vrije wil gebruiken?
Sonia: "Nee en ja. Nee, de vrije wil is niet krachtig genoeg om de goddelijke loop van het leven tegen te houden. Ja, de vrije wil kan aan de goddelijke wil in u vragen om de mallemolen van het leven een halt toe te roepen. Uit vrije wil kunt u de Bron van Leven in uzelf aanroepen om de scheppingskracht voor u aan het werk te zetten om het aanstormende karma – waardoor u ziek wordt en allerlei ellende op uw weg krijgt – te transformeren of te transmuteren. Daardoor kunnen allerlei onmogelijke situaties in uw leven geneutraliseerd of zelfs hele nieuwe levenssituaties gecreëerd worden. De vrije wil op zich is niet sterk genoeg, maar als de vrije wil zich overgeeft aan de goddelijke wil in u, de Bron van Leven in u, dan kunt u de scheppingskracht op drie niveaus aan het werk zetten. Dan kunt u dat wat u niet wenst, wat niet bij u past, waar u niet meer voor kiest, via de goddelijke wil in uzelf met behulp van de scheppingskracht omzetten.
In de Aquariusmystiek wordt er altijd op gewezen dat de mens uit vrije wil ervoor kan kiezen de scheppende kracht, de Universele Christus in zichzelf, de Bron van Leven in zichzelf – u mag het benoemen zoals u wilt – aan het werk te zetten om dat waar hij niet meer voor kiest in het leven een halt toe te roepen. Daardoor kunnen heel veel karma gerelateerde zaken zich oplossen. De mens kan vanuit zijn vrije wil ‘nee’ tegen het karma zeggen. Vanuit uw vrije wil kunt u ervoor kiezen om de hogere, goddelijke wil in u – de Universele Christus, die dit in u vasthoudt – aan het werk te zetten om alles in uw leven wat onbelicht is door liefde om te keren naar liefde."

Veel meer informatie over de vrije wil vanuit een mystiek oogpunt treft u aan in bovengenoemd cahier, zoals Meegaan met de neergaande of opwaartse spiraal; Het belang van de vrije wil; Het uitwerken van het karma; Het gebruiken van de vrije wil; Het uit vrije wil belichten van de schaduwzijde; Het belang van de daadkracht; Het overstijgen van de vrije wil; Het uitzuiveren van de vrije wil op drie niveaus. Te downloaden via de website van soniabos.nl.


Tijdens de themadag D79 over Zelfrespect, heling van je eigenwaarde (2008) vertelt Sonia Bos over het terugdraaien van het ego en de vrije wil die gelijk gaat stromen met de goddelijke wil:
Het ego van de mens
Ik voel een aarzeling om door te gaan en besef ineens waarom ik die aarzeling voel. Het volgende stuk gaat erover hoe belangrijk ik mijn ego nog vind, mijn werkelijke vrije wil die mijn erfgoed was. Dat gaat nu veranderen.
De vele wensen van het ego
Tot vandaag was het meest grote goddelijke erfgoed voor de mens zijn vrije wil, zijn ego. Dat gaf hem beslissingsrecht, dat gaf hem eigenwaarde en daarin kon hij voelen: ik ben een mens, ik ben een individu, ik heb macht, ik kan zeggen: “Tot hier en niet verder; dit wil ik en dat ga ik doen; ik maak mijn plannen.” Ik, ik, ik, IK. En oh, wat hebben wij dat ik hard nodig gehad. Het was de drijfkracht voor de evolutie die gericht was op de zonnevlecht, waaraan het ego gekoppeld is. Maar de drijfkracht van de evolutie is niet meer op de zonnevlecht gericht, maar op het hart en de keel om nu de Geest naar voren te brengen.
Zolang wij ons dus blijven identificeren met onze egowensen, met het: ik wil en ik ben het waard en ik wil nu gehoord worden en ik wil nu meetellen en ik wil nu dit, ik wil nu dat, dan blijft u het ongelooflijk druk houden. Door het ego blijft u namelijk hangen in dat verlangen en begeren, in die stoffelijke race naar meer en meer. Het ego is de entree tot de stoffelijke race van meer en meer, de greep die de materie op u heeft. Als het ego nu maar eens een klein beetje gedempt zou kunnen worden tot een heel normaal ik-besef.
Er zal altijd een ik-besef in u blijven, dat is een deel van uw wezen, maar de druk die er nu op ligt, zal verdwijnen. Kijkt u maar eens om u heen hoe hard de mensen werken. Gezinnen die zo hard bezig zijn om zich materieel in de materie te bewijzen, te bevestigen, in te kapselen. Eerst moet het huis op orde zijn, dan moet er nog een vakantie komen, en ja, de kinderen moeten ook nog naar judo, karate, pianoles, enzovoort.
Dat komt allemaal voort uit het ego, het gezinsego, het hele egogebeuren van de mens. Het zou goed zijn als er eens bezinning zou komen of dit het werkelijk wel allemaal waard is. Omdat de drijfkracht op het ego nog niet teruggetrokken is, gaan wij te hard door dat ego heen.
De goede aspecten van het ego
Het ego moest op kracht komen, daardoor konden wij als individu in het leven bestaan, konden we ons individu voelen, beschermen, respecteren en liefhebben. Dat zijn allemaal ongelooflijk goede aspecten, die ook niet teruggetrokken hoeven te worden.
U mag liefde voor uzelf voelen, u mag uzelf beschermen en uzelf een plekje geven. U mag uzelf mens voelen, u mag deelnemen, uw plekje innemen, tussen de mensen kunnen bewegen en de Geest Gods overal brengen. Dat zijn de goede aspecten van het ego.
Het te veel aan ego terugdraaien
Van het ego dat nu sterk genoeg is, moet het wieltje nu een tandje teruggedraaid worden, want we worden te sterk, iedereen overschreeuwt zichzelf. Iedereen wil hardere prikkels, denk alleen maar aan de bioscoopfilms, hoe hard worden ze niet. Alles neemt toe. Men wil meer en meer, men wil hardere prikkels, hardere seks en meer seks, meer kleding, een grotere auto, een groter huis en ga zo maar door.
Wij moeten van het teveel af. De evolutiekracht die in de voorgaande tijdperken op het ego is gezet om te zorgen dat de mens zichzelf als individu zou vinden en zichzelf zou leren respecteren, moet teruggetrokken worden. We hebben ons menszijn nu gevonden, we hebben onze individualiteit gevestigd. Wij mogen nu ons bewustzijn vinden en de geest in ons, ons hoger wezen, het godzijn in ons. Maar dat ego blijft maar schreeuwen en wil maar meer.
De Geest zijn plekje geven
Als u uw diepste zelfrespect wilt vinden, is het goed te beseffen dat u uzelf dan niet alleen een plekje hier op aarde moet gunnen en dat u uzelf uw eigen individualiteit moet gunnen, maar dat u dit ook moet gaan verbinden met de hoogste, diepste, goddelijke waarde van uw geest. Pas dan zult u echt tot uw recht komen.
U bent al tot uw recht gekomen in de materie, maar nu wil het godzijn in u ook graag zijn plekje innemen."
Meer over de nieuwe plaats van het ego en de persoonlijkheidscontrole tref je aan in deze lezing.

In de lezing D80 Verlichting (2008) vind je het volgende: “Het godzijn in de mens
In het tijdperk van het lagere zijn waren wij aardemens met een zevenvoudig bewustzijn. Als wij inkeerden, zei de aardemens: “Hallo, hier ben ik, zorg dat je involueert, hoor. Dat je een goede plek in de stof bouwt.” Maar de Schepper heeft een grote schaar genomen en gezegd: “Aardemens, het is mooi geweest met je.” Dat was op 24 mei 2008 in België. Toen werd de kosmische mens, de mens die niet alleen een dertienvoudig bewustzijn heeft, maar die ook God is, in ons naar voren geschoven.
In de jaren die achter ons liggen, is het godzijn in de mens volledig tot ontplooiing gekomen. Nu zijn wij de kosmische mens en hebben wij een dertienvoudig goddelijk bewustzijn. En de Schepper heeft gezegd: “Zo, als je nu inkeert, vind je de kosmische mens in jou en niet meer je aardemenszijn.” Daarop heeft de kosmische mens direct gezegd: “Jij bent God. Natuurlijk, je bent ook mens, maar je bent nu God en je godzijn is nu het belangrijkste.”
U zult het amper willen geloven, maar het is een feit dat op 27 september van dit jaar, tijdens de themadag Zelfrespect, ik u mocht melden − en wij hebben er toen ook aan gewerkt − dat de vrije wil van de mens, de aardemens dus, geen goddelijk erfgoed meer is, maar dat nu de goddelijke wil van de mens zijn goddelijk erfgoed is geworden. Wanneer u nu naar binnenkeert, komt de kosmische mens naar voren en zegt: “Je bent God en de goddelijke wil in jou spreekt je nu aan.”
De goddelijke wil in ons krijgt voorrang
Driekwart van de vrije wil is momenteel reeds teruggenomen. U hebt natuurlijk nog een stuk nodig om te kunnen kiezen en uw leven richting te geven. Maar die enorme schreeuwer van: ik moet in de stof, ik moet me bevestigen, ik, ik, ik, ik, was alleen maar functioneel tijdens de involutie.”


In het boek Op weg naar verlichting, Het pad van verlichting van de mens in de nieuwe tijd, zijn beide bovengenoemde lezingen, tezamen met de lezing Leren leven in overgave, opgenomen.

woensdag 5 februari 2014

Euthanasie, ja of nee!?

Ik lees een artikel in de Volkskrant van 31 januari van Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer, waarin hij van mening is “dat ‘het lijden’ dat gebruikt wordt om levensbeëindiging te rechtvaardigen, steeds verder wordt opgerekt.”…. “Terwijl de helderste en meest overtuigende ethische norm is en blijft: beëindig nooit een mensenleven in naam van barmhartigheid. Gij zult niet doden.”

Geen gemakkelijk onderwerp. Welk licht laat de Aquariusmystiek hierop schijnen!?

Afgezien van het feit dat mystica Sonia Bos een boek heeft geschreven over haar dementerende vader, wiens verzoek om euthanasie werd afgewezen en die in een verpleeghuis werd verzorgd (zie: http://bit.ly/1dqhb15), heeft zij dit fenomeen al of niet euthanasie toepassen verschillende keren geïnspireerd verklaard gedurende de vele lezingen die ze heeft gehouden.

In het cahier Zelf Genezen (1990) beantwoordt zij de volgende vraag:
Hoe staat het zelfbeschikkingsrecht in verhouding tot de toenemende vraag naar actieve euthanasie en abortus?
Sonia: “In de vrijheid van geest is elk mens vrij. Het leven heeft zelfbeschikkingsrecht. Als u de Ark visualiseert (= mediteren met het universele symbool van het Zijn , red.), zal het leven in het ongeboren mensje en in de grijsaard zelf beschikken in vrijheid van geest.

U zult het leven vanuit geest, vanuit hoger leven, benaderen. Dan zal dat zijn wat is gewenst. Als u verlangt naar het einde van het leven van de mens, omdat het voor u zo zinloos en verwoestend lijkt, visualiseer dan de Ark, zet die mens aan boord en laat het leven zelf beschikken. Is het kind in u ongewenst? Plaats u dan met het kind in de Ark. Laat het leven zelf beschikken. Dan zal dat geschieden wat voor u en het kind kosmisch is voorbestemd. In alle levensvraagstukken zult u het leven laten beschikken. De mens krijgt zelfbeschikkingsrecht over de scheppingskracht en straks ook over het leven. Hij krijgt dit echter slechts vanuit de vrijheid in zijn geest en niet vanuit de beperking van zijn ik. Zo u uw sores neerlegt in de Ark van het Leven zal het leven zelf beschikken. Zo kunt u uw verantwoordelijkheid dragen. Maak nimmer een antwoord van de Bron tot wet. Op het niveau van de Bron kent men slechts vrijheid, zo bind de vrijheid niet. Maak geen nieuw dogma, Universaliteit van Leven zal zijn.”

In de lezing Hoger Genezen (1995, dit onderdeel is ook opgenomen in het boek De genezer in het Aquariustijdperk) is het volgende te vinden: 

"De ethiek en de maatschappij
De manier om de ethiek van het leven te laten doordringen in de politiek, in de economie, in de gezondheidszorg enzovoort is door in het leven te staan. We trekken ons niet meer uit het leven terug, we gaan niet meer de kloosters of de ashrams in. We gaan de wereld in! Ik ben huisvrouw, was af, sjouw mijn boodschappen, schrob, boen en wanneer ik mijn hoofd stoot ben ik kwaad. Zo staan we temidden van het volle leven, als verpleegster, arts, politicus, wetenschapper enzovoort.

Het ethisch handelen
Wanneer u inkeert naar uw wezen, dan haalt u de levensethiek vanzelf omhoog. Het gevolg daarvan is dat u meer ethisch zult handelen in uw werk en deze zult doorstralen in de wetenschap, in de economische ontwikkelingen of in elk deelgebied van het leven dat uw belangstelling heeft.

De verlevendiging van de universele waarheid
De ethiek van het leven wordt pas verlevendigd wanneer de mens de universele waarheid van het leven kan verlevendigen. Dan brengt een verpleegster deze in de gezondheidszorg en worden zowel het euthanasie- als het abortusvraagstuk opgelost overeenkomstig de waarheid van het leven.
Wanneer de mens zijn bewustzijn blijft ontwikkelen, wordt hij vanzelf een ethisch mens. Wanneer wij als universele genezers naar binnengaan en de Bron van Leven ophalen, worden wij direct ethischer, want ons bewustzijn ontwikkelt zich door zo’n meditatiegang.
Wanneer we dan de scheppingskracht die we uit die Bron hebben opgehaald, richten op de ethische knelpunten in de gezondheidszorg, de economie, de politiek of waar u het dan ook maar op richten wilt, verhoogt u uw eigen bewustzijn èn het ethisch bewustzijn in het desbetreffende deelgebied van het leven.”

In het teken van de astrologie (1996): “De ethiek rondom lijdensvraagstukken
Vraag: In het hele grote astrologisch kader heb ik een vraag met betrekking tot de ethische onduidelijkheid vol spanningen en discussies rondom lijdensvraagstukken zoals abortus, euthanasie, transplantatie. Er is volop discussie, staat dat in verband met het astrologisch gebeuren?
De zodiak, de eerste manifestatie van de blauwdruk
Sonia: Dan kunnen we slechts kijken naar de horoscoop van het leven. Toen het leven werd vormgegeven, werd aan de basis de zodiak als eerste manifestatie van de blauwdruk gecreëerd. In de blauwdruk van het leven is geen enkele sprake van een worsteling. Integendeel, deze is volledig transparant. Uit deze volledige transparantie – het Universele Zijn – is het leven gecreëerd en een eerste manifestatie daarvan wordt door de zodiak vastgehouden en naar buiten geprojecteerd.
De Aquariuszuivering
In de zodiak schuiven wij van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, schuiven we van het lagere zijn naar het hogere zijn. Het leven kent nu zijn worsteling om mee te gaan het hogere zijn tegemoet. Elk afzonderlijk stukje van het leven gaat nu langzaam naar zijn opstanding toekomen. De worsteling is op dit moment op zijn hevigst. De uitwerking van de Aquariuszuivering is voelbaar en uit zich in de worstelingen rond abortus, euthanasie, enzovoort, in alle menselijke ethiek, alle menselijke aspecten.
Bekijken we dit nu dan vanuit het ik – ‘ik wil abortus’ – of vanuit de liefde voor het leven, wat het leven met de mens of met het gegeven wil? Het leven worstelt omdat het leven van het Vissentijdperk overgaat naar het Aquariustijdperk. Het leven wil zijn beproeving, zijn wetten van oorzaak en gevolg afwerpen en overgaan naar de hogere aspecten van Saturnus, naar de omvorming. Het leven wil vanuit het hogere zich vormgeven in dat wat wij een opstandingsleven kunnen noemen.
Het ontstaan van veel gisting
In de zodiak staat alles op zijn grondvesten te schudden. De Vissentijdperkblauwdruk wordt langzaam teruggetrokken en de Aquariusblauwdruk komt steeds meer naar voren. Dit betekent dat de eerste minder actief wordt en de Aquariusblauwdruk juist steeds actiever wordt. Dit begint in de lagere aspecten van het leven. Daarin ontstaat een enorme gisting. Agressie, moordzucht, haat en nijd, alles komt op een gigantische manier naar boven. Immers, alles gaat zijn zuivering tegemoet.
De lagere aspecten naar verlichting brengen
De Aquariuszuivering is aangezet. De kracht van het sterrenteken Aquarius brengt zijn zuivering, zodat het oude wordt omgevormd naar het nieuwe. In alle aspecten zal het nieuwe komen, eerst in de lagere aspecten. Zo gaan we met de bekrachtiging van de Aquariusblauwdruk van laag naar hoog en brengen we eerst alle lagere aspecten naar hun verlichting toe.
Zo brengen we ook de moordenaars naar hun verlichting toe. Als het lagere niet meegaat, desintegreert het leven, want alles is een eenheid. Iedereen mag de liefde leren kennen – ook de moordenaar, de verkrachter, de abortuspleger, enzovoort. Alles mag er zijn, alles gaat naar liefde en verlichting toe. Dit begint het eerst helemaal aan de onderkant, waar het vuur wordt opgestookt, waar de pap begint te pruttelen. En het gaat kolken en gisten, net zolang totdat de mens zegt: “Nu is het genoeg!”
Honderdduizenden doden in Rwanda. Hoeveel mensen zijn er al gegaan in Tsjetsjenië? Zelfmoordaanslagen in Jeruzalem, bussen vol mensen die omkomen. Hier kiezen we niet meer voor. Daarom kiezen we voor de hogere wetten van Aquarius en gaan we werken vanuit de wetten van Liefde en Eenheid. We gaan dit helpen transformeren. Daar waar de pap het heetst is, waar het vuurtje opgestookt wordt, daarheen gaan we in onze meditaties de transformatie aan het werk zetten.
De eenheidshoroscoop
Breng overal waar u gisting ziet eenheid, stilte, waardoor de dualiteit overstegen wordt. De polariteit, de dualiteit, gaat uit de horoscoop. We gaan uiteindelijk naar een eenheids-horoscoop. Als u de eenheid vanuit uw wezen in het leven brengt, wordt de dualiteit, vol met haat, agressie en lijden uiteindelijk volledig overstegen.”

In Gehandicapt leven (1997) tref je aan: “Onvrijwillige medicijntoediening
Maar wat kunnen wij doen wanneer de mens niet meer aanspreekbaar is? Iemand die psychotisch wordt en de boel kort en klein slaat, is niet meer aanspreekbaar; misschien weer in een later stadium, maar in ieder geval niet op dat moment. Hij moet echter wel beschermd worden, want hij wil misschien wel zelfmoord plegen of iemand anders vermoorden omdat zijn stemmen hem dat ingeven. Dus wordt hij platgespoten om hemzelf en zijn medemens te beschermen. Dit brengt hem geen genezing, maar is wel gerechtvaardigd. Bij iemand die aan automutilatie lijdt, zorgt u naast geestelijke begeleiding ook dat hij zich, als het allemaal te heftig wordt, niet aan alle kanten kan snijden.
De functie van een medicijn
Er zijn drie soorten medicijnen:
1. de genezing-brengende medicijnen, waarbij begeleiding nodig is;
2. de bescherming-gevende medicijnen, die dienen ter bescherming van de persoon zelf en de maatschappij;
3. de genade-brengende medicijnen, bijvoorbeeld bij euthanasie, zodat het karma beter te dragen valt.
Er zal vanuit een innerlijk schouwen steeds moeten worden uitgebalanceerd wat in de betreffende situatie het eerst beschermd moet worden: de mens zelf of zijn medemens of dat er gewoon een stuk genade mag zijn in het opheffen van heel veel pijn.
Vanuit de liefde voor het juiste kunnen kiezen
Er wordt menselijk onderscheidingsvermogen verlangd om niet vanuit egoïsme medicijnen te geven: ‘als hij lekker rustig is, heb ik minder last van hem’. Of zoals ik iemand eens hoorde zeggen: “Als ik de kinderen een dikke trui aantrek, zijn ze lekker rustig.” Dat die kinderen het dan te warm hebben en niet lekker functioneren, wordt vergeten.
Vanuit de liefde zult u steeds uw keuze moeten uitbalanceren. Wanneer we de pure liefde van het leven gaan gebruiken, de kracht van de Bron, dan vinden we daar de genade, de genezing èn het onderscheid. U bent niet degene die beslist, dat is de goddelijke wil. U kunt niet buiten de goddelijke wil om èn niet om de wil van de mens heen. Waar mogelijk geeft u de mens genade en genezing. U kunt hem zelfs een hercreatie naar een nieuwe toekomst en een nieuw levensplan geven – tenminste, als er een wissel in zijn blauwdruk ligt. Koppelt u het werken met transformatie en transmutatie aan het gewone, reguliere begeleidingspakket, dan hebt u een totaalpakket te geven. Welke reguliere behandeling u moet kiezen, kunt u ook in de transformatie leggen, om zo tot de juiste keuze te kunnen komen.”

Tijdens de lezing  Openbaren op drie niveaus  (2001) heeft Sonia het volgende gezegd:
De mens als werker vanuit de goddelijke wil
De mens wil eigenlijk steeds vanuit zijn ego-belangen als God over het leven beschikken. Laten we echter alstublieft vanuit de goddelijke wil over het leven gaan beschikken. Dat betekent dat we vanuit Zijn wil gaan hercreëren.
Laten we Zijn kracht laten doorwerken in de zware beslissingen die de nog niet bewuste mens moet gaan nemen, omdat alles mag, alles kan en alles binnen bereik is. We hebben geld, we hebben alle seksuele vrijheid, we hebben alles! Dat moet ook zo zijn, want daardoor kunnen wij tot onderscheid komen. Want nu we alles hebben, hoe maken we daar dan gebruiken van? Hoe leren wij respect voor het leven te krijgen? Hoe leren wij de transformatie te laten werken om het leven zijn weg te laten gaan? Hoe leren wij het Plan van de Schepper duidelijk neer te helpen zetten, zodat we daadwerkelijk in kwesties als abortus, euthanasie, de pil van Drion en het ruimen van vee inzicht mogen krijgen? Dat zijn de vragen waar het werkelijk omdraait!
Het openbaren van de Schepper openbaart de goddelijke wil in problemen die boven uw pet uitrijzen. Via transformatie kunt u al heel veel in uw leven rechttrekken, maar via hercreatie kunt u in de grotere structuren van het leven door de Schepper laten ingrijpen. U kunt zèlf niet ingrijpen, maar legt vanuit uw persoonlijke wens een probleem neer bij de Schepper. U visualiseert de dertien transmutatiesymbolen en vraagt om een hercreatie van een bepaalde situatie. U legt deze situatie in een grote schaal op het goddelijke altaar en brengt de kracht van de hercreatie in deze problematiek. U vraagt dan aan de Schepper om een hercreatie van de situatie. Dan zal zijn Plan, zijn wil, kunnen geschieden.
De mens wordt zo een werker vanuit de goddelijke wil. Hij is het evoluerend beginsel dat het leven naar volmaaktheid gaat brengen, want hij is degene die de openbaring van de Schepper zal verwezenlijken. Hij draagt de incarnatie van de Schepper in de materie, want hij draagt de Universele Christus in zich. Hij staat als een kanaal, met het hart open, en legt keer op keer de meest zware problematiek van het leven in handen van de Schepper en vraagt of Hij zich hierin wil openbaren.
Wie zegt wat wijsheid is? Waar ligt de grens van ondraaglijk lijden? Wie bepaalt dat? Bepaalt dat het kind voor de moeder? Dat is toch ondraaglijk? Moet de echtgenoot dat dragen voor de partner die in een coma ligt? Dat zijn dingen die een mens eigenlijk niet kan dragen. Slechts de goddelijke rechter, de kracht van de hercreatie, kan hierin bemiddelen.
De mens als hulpschepper
Geef in al dit soort situaties een hercreatie vanuit het goddelijke Plan, vanuit de Schepper in u. Leg alles in zijn hand, opdat zijn wil in deze kwesties moge zijn. Dan kunnen de dingen duidelijk worden. Dan kan het zijn dat een mens tot de Schepper wordt geroepen of dat hij mag doorleven omdat hij nog wel degelijk een functie heeft.

Slechts de Schepper heeft inzage in het Plan van de Schepping, welke ook het Plan van de Mens, het Plan van een Gezin, het Plan van een Familie, het Plan van een Stad, het Plan van de Aarde, het Plan van het Zonnestelsel en het Plan van het Universum enzovoorts omvat.”

Door het aanklikken van de titels kom je op de website van Sonia Bos terecht, alwaar je aanvullende informatie vindt over de titel, maar ook bijvoorbeeld hoe je kunt transformeren of transmuteren met de universele symbolen.