Het Aquariustijdperk is begonnen...

Karpathos, Griekenland

woensdag 5 februari 2014

Euthanasie, ja of nee!?

Ik lees een artikel in de Volkskrant van 31 januari van Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer, waarin hij van mening is “dat ‘het lijden’ dat gebruikt wordt om levensbeëindiging te rechtvaardigen, steeds verder wordt opgerekt.”…. “Terwijl de helderste en meest overtuigende ethische norm is en blijft: beëindig nooit een mensenleven in naam van barmhartigheid. Gij zult niet doden.”

Geen gemakkelijk onderwerp. Welk licht laat de Aquariusmystiek hierop schijnen!?

Afgezien van het feit dat mystica Sonia Bos een boek heeft geschreven over haar dementerende vader, wiens verzoek om euthanasie werd afgewezen en die in een verpleeghuis werd verzorgd (zie: http://bit.ly/1dqhb15), heeft zij dit fenomeen al of niet euthanasie toepassen verschillende keren geïnspireerd verklaard gedurende de vele lezingen die ze heeft gehouden.

In het cahier Zelf Genezen (1990) beantwoordt zij de volgende vraag:
Hoe staat het zelfbeschikkingsrecht in verhouding tot de toenemende vraag naar actieve euthanasie en abortus?
Sonia: “In de vrijheid van geest is elk mens vrij. Het leven heeft zelfbeschikkingsrecht. Als u de Ark visualiseert (= mediteren met het universele symbool van het Zijn , red.), zal het leven in het ongeboren mensje en in de grijsaard zelf beschikken in vrijheid van geest.

U zult het leven vanuit geest, vanuit hoger leven, benaderen. Dan zal dat zijn wat is gewenst. Als u verlangt naar het einde van het leven van de mens, omdat het voor u zo zinloos en verwoestend lijkt, visualiseer dan de Ark, zet die mens aan boord en laat het leven zelf beschikken. Is het kind in u ongewenst? Plaats u dan met het kind in de Ark. Laat het leven zelf beschikken. Dan zal dat geschieden wat voor u en het kind kosmisch is voorbestemd. In alle levensvraagstukken zult u het leven laten beschikken. De mens krijgt zelfbeschikkingsrecht over de scheppingskracht en straks ook over het leven. Hij krijgt dit echter slechts vanuit de vrijheid in zijn geest en niet vanuit de beperking van zijn ik. Zo u uw sores neerlegt in de Ark van het Leven zal het leven zelf beschikken. Zo kunt u uw verantwoordelijkheid dragen. Maak nimmer een antwoord van de Bron tot wet. Op het niveau van de Bron kent men slechts vrijheid, zo bind de vrijheid niet. Maak geen nieuw dogma, Universaliteit van Leven zal zijn.”

In de lezing Hoger Genezen (1995, dit onderdeel is ook opgenomen in het boek De genezer in het Aquariustijdperk) is het volgende te vinden: 

"De ethiek en de maatschappij
De manier om de ethiek van het leven te laten doordringen in de politiek, in de economie, in de gezondheidszorg enzovoort is door in het leven te staan. We trekken ons niet meer uit het leven terug, we gaan niet meer de kloosters of de ashrams in. We gaan de wereld in! Ik ben huisvrouw, was af, sjouw mijn boodschappen, schrob, boen en wanneer ik mijn hoofd stoot ben ik kwaad. Zo staan we temidden van het volle leven, als verpleegster, arts, politicus, wetenschapper enzovoort.

Het ethisch handelen
Wanneer u inkeert naar uw wezen, dan haalt u de levensethiek vanzelf omhoog. Het gevolg daarvan is dat u meer ethisch zult handelen in uw werk en deze zult doorstralen in de wetenschap, in de economische ontwikkelingen of in elk deelgebied van het leven dat uw belangstelling heeft.

De verlevendiging van de universele waarheid
De ethiek van het leven wordt pas verlevendigd wanneer de mens de universele waarheid van het leven kan verlevendigen. Dan brengt een verpleegster deze in de gezondheidszorg en worden zowel het euthanasie- als het abortusvraagstuk opgelost overeenkomstig de waarheid van het leven.
Wanneer de mens zijn bewustzijn blijft ontwikkelen, wordt hij vanzelf een ethisch mens. Wanneer wij als universele genezers naar binnengaan en de Bron van Leven ophalen, worden wij direct ethischer, want ons bewustzijn ontwikkelt zich door zo’n meditatiegang.
Wanneer we dan de scheppingskracht die we uit die Bron hebben opgehaald, richten op de ethische knelpunten in de gezondheidszorg, de economie, de politiek of waar u het dan ook maar op richten wilt, verhoogt u uw eigen bewustzijn èn het ethisch bewustzijn in het desbetreffende deelgebied van het leven.”

In het teken van de astrologie (1996): “De ethiek rondom lijdensvraagstukken
Vraag: In het hele grote astrologisch kader heb ik een vraag met betrekking tot de ethische onduidelijkheid vol spanningen en discussies rondom lijdensvraagstukken zoals abortus, euthanasie, transplantatie. Er is volop discussie, staat dat in verband met het astrologisch gebeuren?
De zodiak, de eerste manifestatie van de blauwdruk
Sonia: Dan kunnen we slechts kijken naar de horoscoop van het leven. Toen het leven werd vormgegeven, werd aan de basis de zodiak als eerste manifestatie van de blauwdruk gecreëerd. In de blauwdruk van het leven is geen enkele sprake van een worsteling. Integendeel, deze is volledig transparant. Uit deze volledige transparantie – het Universele Zijn – is het leven gecreëerd en een eerste manifestatie daarvan wordt door de zodiak vastgehouden en naar buiten geprojecteerd.
De Aquariuszuivering
In de zodiak schuiven wij van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, schuiven we van het lagere zijn naar het hogere zijn. Het leven kent nu zijn worsteling om mee te gaan het hogere zijn tegemoet. Elk afzonderlijk stukje van het leven gaat nu langzaam naar zijn opstanding toekomen. De worsteling is op dit moment op zijn hevigst. De uitwerking van de Aquariuszuivering is voelbaar en uit zich in de worstelingen rond abortus, euthanasie, enzovoort, in alle menselijke ethiek, alle menselijke aspecten.
Bekijken we dit nu dan vanuit het ik – ‘ik wil abortus’ – of vanuit de liefde voor het leven, wat het leven met de mens of met het gegeven wil? Het leven worstelt omdat het leven van het Vissentijdperk overgaat naar het Aquariustijdperk. Het leven wil zijn beproeving, zijn wetten van oorzaak en gevolg afwerpen en overgaan naar de hogere aspecten van Saturnus, naar de omvorming. Het leven wil vanuit het hogere zich vormgeven in dat wat wij een opstandingsleven kunnen noemen.
Het ontstaan van veel gisting
In de zodiak staat alles op zijn grondvesten te schudden. De Vissentijdperkblauwdruk wordt langzaam teruggetrokken en de Aquariusblauwdruk komt steeds meer naar voren. Dit betekent dat de eerste minder actief wordt en de Aquariusblauwdruk juist steeds actiever wordt. Dit begint in de lagere aspecten van het leven. Daarin ontstaat een enorme gisting. Agressie, moordzucht, haat en nijd, alles komt op een gigantische manier naar boven. Immers, alles gaat zijn zuivering tegemoet.
De lagere aspecten naar verlichting brengen
De Aquariuszuivering is aangezet. De kracht van het sterrenteken Aquarius brengt zijn zuivering, zodat het oude wordt omgevormd naar het nieuwe. In alle aspecten zal het nieuwe komen, eerst in de lagere aspecten. Zo gaan we met de bekrachtiging van de Aquariusblauwdruk van laag naar hoog en brengen we eerst alle lagere aspecten naar hun verlichting toe.
Zo brengen we ook de moordenaars naar hun verlichting toe. Als het lagere niet meegaat, desintegreert het leven, want alles is een eenheid. Iedereen mag de liefde leren kennen – ook de moordenaar, de verkrachter, de abortuspleger, enzovoort. Alles mag er zijn, alles gaat naar liefde en verlichting toe. Dit begint het eerst helemaal aan de onderkant, waar het vuur wordt opgestookt, waar de pap begint te pruttelen. En het gaat kolken en gisten, net zolang totdat de mens zegt: “Nu is het genoeg!”
Honderdduizenden doden in Rwanda. Hoeveel mensen zijn er al gegaan in Tsjetsjenië? Zelfmoordaanslagen in Jeruzalem, bussen vol mensen die omkomen. Hier kiezen we niet meer voor. Daarom kiezen we voor de hogere wetten van Aquarius en gaan we werken vanuit de wetten van Liefde en Eenheid. We gaan dit helpen transformeren. Daar waar de pap het heetst is, waar het vuurtje opgestookt wordt, daarheen gaan we in onze meditaties de transformatie aan het werk zetten.
De eenheidshoroscoop
Breng overal waar u gisting ziet eenheid, stilte, waardoor de dualiteit overstegen wordt. De polariteit, de dualiteit, gaat uit de horoscoop. We gaan uiteindelijk naar een eenheids-horoscoop. Als u de eenheid vanuit uw wezen in het leven brengt, wordt de dualiteit, vol met haat, agressie en lijden uiteindelijk volledig overstegen.”

In Gehandicapt leven (1997) tref je aan: “Onvrijwillige medicijntoediening
Maar wat kunnen wij doen wanneer de mens niet meer aanspreekbaar is? Iemand die psychotisch wordt en de boel kort en klein slaat, is niet meer aanspreekbaar; misschien weer in een later stadium, maar in ieder geval niet op dat moment. Hij moet echter wel beschermd worden, want hij wil misschien wel zelfmoord plegen of iemand anders vermoorden omdat zijn stemmen hem dat ingeven. Dus wordt hij platgespoten om hemzelf en zijn medemens te beschermen. Dit brengt hem geen genezing, maar is wel gerechtvaardigd. Bij iemand die aan automutilatie lijdt, zorgt u naast geestelijke begeleiding ook dat hij zich, als het allemaal te heftig wordt, niet aan alle kanten kan snijden.
De functie van een medicijn
Er zijn drie soorten medicijnen:
1. de genezing-brengende medicijnen, waarbij begeleiding nodig is;
2. de bescherming-gevende medicijnen, die dienen ter bescherming van de persoon zelf en de maatschappij;
3. de genade-brengende medicijnen, bijvoorbeeld bij euthanasie, zodat het karma beter te dragen valt.
Er zal vanuit een innerlijk schouwen steeds moeten worden uitgebalanceerd wat in de betreffende situatie het eerst beschermd moet worden: de mens zelf of zijn medemens of dat er gewoon een stuk genade mag zijn in het opheffen van heel veel pijn.
Vanuit de liefde voor het juiste kunnen kiezen
Er wordt menselijk onderscheidingsvermogen verlangd om niet vanuit egoïsme medicijnen te geven: ‘als hij lekker rustig is, heb ik minder last van hem’. Of zoals ik iemand eens hoorde zeggen: “Als ik de kinderen een dikke trui aantrek, zijn ze lekker rustig.” Dat die kinderen het dan te warm hebben en niet lekker functioneren, wordt vergeten.
Vanuit de liefde zult u steeds uw keuze moeten uitbalanceren. Wanneer we de pure liefde van het leven gaan gebruiken, de kracht van de Bron, dan vinden we daar de genade, de genezing èn het onderscheid. U bent niet degene die beslist, dat is de goddelijke wil. U kunt niet buiten de goddelijke wil om èn niet om de wil van de mens heen. Waar mogelijk geeft u de mens genade en genezing. U kunt hem zelfs een hercreatie naar een nieuwe toekomst en een nieuw levensplan geven – tenminste, als er een wissel in zijn blauwdruk ligt. Koppelt u het werken met transformatie en transmutatie aan het gewone, reguliere begeleidingspakket, dan hebt u een totaalpakket te geven. Welke reguliere behandeling u moet kiezen, kunt u ook in de transformatie leggen, om zo tot de juiste keuze te kunnen komen.”

Tijdens de lezing  Openbaren op drie niveaus  (2001) heeft Sonia het volgende gezegd:
De mens als werker vanuit de goddelijke wil
De mens wil eigenlijk steeds vanuit zijn ego-belangen als God over het leven beschikken. Laten we echter alstublieft vanuit de goddelijke wil over het leven gaan beschikken. Dat betekent dat we vanuit Zijn wil gaan hercreëren.
Laten we Zijn kracht laten doorwerken in de zware beslissingen die de nog niet bewuste mens moet gaan nemen, omdat alles mag, alles kan en alles binnen bereik is. We hebben geld, we hebben alle seksuele vrijheid, we hebben alles! Dat moet ook zo zijn, want daardoor kunnen wij tot onderscheid komen. Want nu we alles hebben, hoe maken we daar dan gebruiken van? Hoe leren wij respect voor het leven te krijgen? Hoe leren wij de transformatie te laten werken om het leven zijn weg te laten gaan? Hoe leren wij het Plan van de Schepper duidelijk neer te helpen zetten, zodat we daadwerkelijk in kwesties als abortus, euthanasie, de pil van Drion en het ruimen van vee inzicht mogen krijgen? Dat zijn de vragen waar het werkelijk omdraait!
Het openbaren van de Schepper openbaart de goddelijke wil in problemen die boven uw pet uitrijzen. Via transformatie kunt u al heel veel in uw leven rechttrekken, maar via hercreatie kunt u in de grotere structuren van het leven door de Schepper laten ingrijpen. U kunt zèlf niet ingrijpen, maar legt vanuit uw persoonlijke wens een probleem neer bij de Schepper. U visualiseert de dertien transmutatiesymbolen en vraagt om een hercreatie van een bepaalde situatie. U legt deze situatie in een grote schaal op het goddelijke altaar en brengt de kracht van de hercreatie in deze problematiek. U vraagt dan aan de Schepper om een hercreatie van de situatie. Dan zal zijn Plan, zijn wil, kunnen geschieden.
De mens wordt zo een werker vanuit de goddelijke wil. Hij is het evoluerend beginsel dat het leven naar volmaaktheid gaat brengen, want hij is degene die de openbaring van de Schepper zal verwezenlijken. Hij draagt de incarnatie van de Schepper in de materie, want hij draagt de Universele Christus in zich. Hij staat als een kanaal, met het hart open, en legt keer op keer de meest zware problematiek van het leven in handen van de Schepper en vraagt of Hij zich hierin wil openbaren.
Wie zegt wat wijsheid is? Waar ligt de grens van ondraaglijk lijden? Wie bepaalt dat? Bepaalt dat het kind voor de moeder? Dat is toch ondraaglijk? Moet de echtgenoot dat dragen voor de partner die in een coma ligt? Dat zijn dingen die een mens eigenlijk niet kan dragen. Slechts de goddelijke rechter, de kracht van de hercreatie, kan hierin bemiddelen.
De mens als hulpschepper
Geef in al dit soort situaties een hercreatie vanuit het goddelijke Plan, vanuit de Schepper in u. Leg alles in zijn hand, opdat zijn wil in deze kwesties moge zijn. Dan kunnen de dingen duidelijk worden. Dan kan het zijn dat een mens tot de Schepper wordt geroepen of dat hij mag doorleven omdat hij nog wel degelijk een functie heeft.

Slechts de Schepper heeft inzage in het Plan van de Schepping, welke ook het Plan van de Mens, het Plan van een Gezin, het Plan van een Familie, het Plan van een Stad, het Plan van de Aarde, het Plan van het Zonnestelsel en het Plan van het Universum enzovoorts omvat.”

Door het aanklikken van de titels kom je op de website van Sonia Bos terecht, alwaar je aanvullende informatie vindt over de titel, maar ook bijvoorbeeld hoe je kunt transformeren of transmuteren met de universele symbolen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten